strona główna » Regulamin serwisu polCRA
Regulamin serwisu polCRA:

Regulamin rejestracji w bazach danych polCRA.


 1. Regulamin okre?la warunki rejestracji i udost?pniania danych wprowadzanych za pomoc? formularza rejestracyjnego, zwanego dalej „formularzem”, zamieszczonego na stronie internetowej www.polcra.com zwan? dalej „polCRA”.

 2. Rejestracja odbywa si? poprzez wype?nienie formularza przez osob? zainteresowan? rejestracj? w bazie danych zwan? dalej „Rejestruj?cym”.

 3. Umieszczanie danych w bazie jest dobrowolne i bezp?atne.

 4. Rejestracja w bazie jest jednoznaczna z dobrowolnym wyra?eniem zgody na przekazywanie wprowadzonych danych osobom trzecim (osobom i firmom zainteresowanym nawi?zaniem wspó?pracy).

 5. Umieszczenie Rejestruj?cego w bazie danych wymaga dokonania potwierdzenia jego rejestracji. O sposobie dokonania takiego potwierdzenia u?ytkownik jest informowany w trakcie procesu rejestracji. W przypadku niedope?nienia procedury potwierdzenia rejestracji, w ci?gu 3 dni od dnia dokonania rejestracji, Rejestruj?cy nie zostanie wprowadzony do Bazy.

 6. Rejestruj?cy ma prawo do wgl?du i zmiany wprowadzonych danych.

 7. Zmiana danych odbywa si? poprzez administratora bazy po wcze?niejszym ustaleniu zakresu zmian.

 8. Ka?de zg?oszenie do Bazy danych podlega procesowi akceptacji. Polega ona na sprawdzeniu wprowadzonych tre?ci. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych tre?ci, zg?oszenie nie zostanie wprowadzone do Bazy bez powiadomienia Rejestruj?cego.

 9. POLCRA zastrzega sobie mo?liwo?? odmowy wpisu do Bazy bez podania przyczyn.

 10. POLCRA zastrzega sobie mo?liwo?? usuni?cia wpisu w Bazie bez podania przyczyn.

 11. POLCRA nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody powsta?e w wyniku doj?cia do skutku jakichkolwiek transakcji czy innych umów cywilnoprawnych pomi?dzy Rejestruj?cym zarejestrowanym w Bazie a podmiotem, któremu dane zosta?y udost?pnione(Stronami).

 12. POLCRA nie bierze udzia?u w ?adnych sporach zaistnia?ych pomi?dzy Rejestruj?cym zarejestrowanym w Bazie a podmiotem, któremu dane zosta?y udost?pnione. Strony rozwi?zuj? ewentualne spory wy??cznie mi?dzy sob? bez jakiegokolwiek anga?owania si? w sporne kwestie POLCRA.

 13. POLCRA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcze?niejszego powiadomienia.


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA