strona główna » Reklama warunki i cennik
Reklama warunki i cennik:

 

FORMY WSPÓ?PRACY Z WWW.POLCRA,.COM

 

Firmom chc?cym si? zaprezentowa? i kreowa? swoj? mark? w?ród podmiotów reprezentuj?cych bran?? bada? klinicznych i pokrewnych, proponujemy obj?cie presti?owego tytu?u SPONSORA vortala www.polcra.com. Tytu? ten zapewnia Pa?stwa firmie optymalne wykorzystanie vortala do celów marketingowych.

 

SPONSOROM WWW.POLCRA.COM ZAPEWNIAMY:

 

 1. Umieszczenie znaku graficznego SPONSORA na g?ównej stronie wraz z linkiem do strony firmowej.

 

 1. Mo?liwo?? publikacji materia?ów merytorycznych zwi?zanych tematycznie
  z vortalem www.polcra.com, w tym zrealizowanych przedsi?wzi??, opracowanych przez SPONSORA.

 

 1. Mo?liwo?? publikacji w dziale "AKTUALNO?CI" informacji na temat aktywno?ci SPONSORA w sektorze bada? klinicznych.

 

 1. Mo?liwo?? publikacji w dziale "OFERTY PRACY" og?osze? dot. naboru pracowników.

 

 1. Boks sponsorski w AUTOPOWIADAMIACZU zawieraj?cy:

ü         logo firmy wraz z przekierowaniem na strony firmowe

ü          informacj? tekstow? (ilo?? edycji do uzgodnienia).

 

 1. Obj?cie przez www.polcra.com patronatu medialnego nad seminariami,
  konferencjami i szkoleniami organizowanymi przez SPONSORA poprzez:

ü        umieszczenie informacji o imprezie w dziale "AKTUALNO?CI",

ü        umieszczenie informacji o imprezie na stronie g?ównej w miejscu „PATRONAT MEDIALNY" wraz z przekierowaniem na strony z opisem imprezy,

ü        przes?anie informacji o imprezie do wszystkich odbiorców korzystaj?cych z funkcji AUTOPOWIADOMIENIA (dwukrotnie).

 1. Zamieszczenie odno?nika wraz z opisem do Pa?stwa stron internetowych

w „KATALOGU STRON WWW -WIZYTÓWKA".

 

KOSZT SPONSORINGU

ü       miesi?czny - 1200 z?

ü        kwartalny  -  3000 z?

ü        pó?roczny  -   5000 z?

 

 

PARTNERZY WWW.POLCRA.COM

Firmom chc?cym nawi?za? wspó?prac? oraz uzyska? skuteczn? reklam? proponujemy tytu?  PARTNERA  www.polcra.com

PARTNEROM WWW.POLCRA.COM ZAPEWNIAMY:

 

1.     Umieszczenie znaku graficznego PARTNERA na g?ównej stronie wraz z linkiem do firmowej strony www.

 

2.     Boks partnerski w AUTOPOWIADAMIACZU, zawieraj?cy logo firmy wraz z przekierowaniem na strony firmowe oraz informacj? tekstow? (ilo?? edycji do uzgodnienia).

 

3.     Mo?liwo?? publikacji w dziale "AKTUALNO?CI" informacji na temat aktywno?ci
w sektorze bada? klinicznych.

 

4.     Mo?liwo?? publikacji w dziale "OFERTY PRACY" og?osze? dot. naboru pracowników.

 

Kolejne warunki nawi?zania wspó?pracy oraz koszty z tym zwi?zane b?d? omawiane podczas bezpo?rednich ustale?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE FORMY PROMOCJI

 

Niezale?nie od przedstawionej koncepcji wyra?amy gotowo?? do wspó?pracy w innym uzgodnionym wspólnie zakresie. Mo?e ona obejmowa? realizacje ni?ej opisanych us?ug:

 

1.      Zamieszczanie artyku?ów.

2.      Wpis do KATALOGU STRON WWW - WIZYTÓWKA.

3.      PATRONAT MEDIALNY.

4.      Reklama w AUTOPOWIADOMIENIACH.

5.      Badania i reklama przez sondy.

6.      Reklam? banerow? oraz w formie pop-up.

 

ZAMIESZCZANIE ARTYKU?ÓW

 

Istnieje mo?liwo?? publikacji artyku?ów merytorycznie zwi?zanych z bran?? bada? klinicznych oraz tematyk? vortala www.polcra.com , a tak?e z dzia?alno?ci? Pa?stwa firmy i dostarczanymi przez ni? produktami. Ka?dy z nich mo?e posiada? krótk? notk?
o autorze z Pa?stwa firmy wraz z linkiem do wybranego adresu internetowego. Artyku?y zostan? dodane do dzia?u AKTUALNO?CI. Jednocze?nie „zajawka" artyku?u wraz z odno?nikiem do strony internetowej gdzie b?dzie zamieszczony artyku? zostanie wys?ana w AUTOPOWIADAMIACZU.

 

KOSZT W/W US?UGI

ü        tygodniowa publikacja - 700 z?  ( artyku? nie przekraczaj?cy 800 znaków wraz

z elementem graficznym 15Kb)

 

KATALOG STRON WWW - WIZYTÓWKA

 

KATALOG STRON WWW to spis adresów stron internetowych i krótkie opisy firm z bran?y farmaceutycznej. Opis mo?e by? wzbogacony o logo firmy.

 

KOSZT W/W US?UGI

ü        kwartalny  -  300 z?

ü        pó?roczny  -   750 z?

ü        roczny  -   1550 z?

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

Obejmuj?c patronat medialny nad seminariami i konferencjami organizowanymi dla bran?y bada? klinicznych, www.polcra.com ?wiadczy na rzecz organizatora nast?puj?ce us?ugi:

 

b.      Umieszczenie informacji o imprezie w dziale AKTUALNO?CI.

c.      Umieszczenie informacji o imprezie na stronie g?ównej w oknie
„ PATRONAT MEDIALNY" wraz z przekierowaniem na strony z opisem imprezy.

d.      Przes?anie informacji o imprezie do wszystkich odbiorców korzystaj?cych z funkcji AUTOPOWIADOMIENIA (dwukrotnie).

e.      Po zako?czeniu imprezy umieszczenie notatki (komunikatu z konferencji, przygotowanej przez organizatora) o jej przebiegu w dziale AKTUALNO?CI oraz w AUTOPOWIADOMIENIU (dwukrotnie).

 

KOSZT PATRONATU MEDIALNEGO

ü       ca?y pakiet - 600 z? (termin wysy?ek zgodnie z ustaleniami organizatora).

 

 

AUTOPOWIADOMIENIE

 

System AUTOPOWIADOMIE? zosta? stworzony w celu przesy?ania informacji o nowo?ciach do wszystkich subskrybentów vortala www.polcra.com. W codziennie wysy?anych listach elektronicznych istnieje mo?liwo?? zamieszczenia reklamy tekstowej i/lub graficznej.

 

Wymagania:

ü        tekst nie powinien przekracza? 350 znaków liczonych ??cznie ze spacjami, tytu?em i ?ród?em,

ü        maksymalny rozmiar  elementów graficznych nie mog? przekracza? 125 x 125 pikseli, a pojemno?? pliku 15Kb

ü        materia? oprócz tekstu i grafiki powinien zawiera? link do strony docelowej, je?eli reklama ma posiada? odno?nik,

ü        materia? reklamowy powinien by? dostarczony najpó?niej na dzie? przed planowan? wysy?k? na adres reklama@polcra.com

 

KOSZT AUTOPOWIADOMIENIA

ü       jednorazowa wysy?ka tekstu- 80 z? + 3 gr. Za ka?dego odbiorc?,

ü       jednorazowa wysy?ka tekstu wraz z grafik?- 150 z? + 3 gr. Za ka?dego odbiorc?

 

REKLAMA + SONDA

 

Us?uga polega na reklamie po??czonej z przeprowadzeniem sonda?owych bada? w?ród u?ytkowników www.polcra.com. W przeznaczonym polu oprócz znaku firmowego reklamodawcy, zostaje umieszczone  wcze?niej ustalone z nim pytanie. Jednocze?nie mo?na okre?li? adres internetowy, do którego zostanie przeniesiony u?ytkownik po klikni?ciu, na wybran? prze siebie odpowied? ( TAK, NIE , NIE WIEM).

 

 

KOSZT REKLAMY + SONDY

ü      tygodniowa  - 350 z?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA BANEROWA

 

Reklama w serwisie odbywa si? poprzez emisj? banerów reklamowych na wszystkich stronach www.polcra.com (oprócz FORUM), stanowi?ce ?ci?le okre?lone obszary.

Ich rodzaje i rozmieszczenie na stronach www.polcra.com prezentuje poni?szy schemat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJE BANERÓW

 

Szczegó?owe informacje dotycz?ce banerów reklamowych stosowanych na stronach www.polcra.com podane zosta?y w poni?szej tabeli.

Rodzaj reklamy

Format

Opis

Strona g?ówna

Banner
(A)

 

Xxx x  xxx pikseli (do x kB)

FLASH,JPEG, GIF animowany

Graficzny prostok?t reklamowy umieszczony centralnie na stronie serwisu, animowany lub statyczny, o rozmiarze xxx x xxx pikseli i pojemno?ci do xx kB. Banner umiejscowiony jest w górnej, presti?owej
i najlepiej zauwa?alnej cz??ci strony.

65 PLN/1000 ods?on

 

 

Button reklamowy

(B)

 xxx x xxx pikseli (do xxx kB)

FLASH,JPEG, GIF animowanyMniejszy, graficzny prostok?t reklamowy, animowany lub statyczny, o rozmiarach  xxx x xxx pixeli i pojemno?ci do xx kB. Button umieszczony jest w bardzo atrakcyjnym wizualnie miejscu, bezpo?rednio pod menu nawigacyjnym.

28 PLN/1000 ods?on

Navibox

(C)

xxx x xxx pikseli (do xxx kB)

FLASH,JPEG, GIF animowany

Graficzna reklama dynamiczna umieszczana na prawej kolumnie nawigacyjnej.

45 pln/1000 ods?on

Pop-up window

(D)

xxx x xxx pikseli

do xxx kB

 

Reklama graficzna emitowana w oddzielnym oknie przegl?darki, po wej?ciu u?ytkownika do danego serwisu. Pop-up wy?wietla si? "na wierzchu" okna przegl?darki. Pop-up mo?e by? wywo?ywany przez banner reklamowy (wy?wietlenie bannera na stronie wywo?uje otwarcie si? okienka z pop-up'em) albo niezale?nie od bannera - jako osobna forma reklamy.

90 PLN/1000 ods?on

 

 

 

 

RABATY

Poni?sze rabaty dotycz? kwoty netto ca?ego zamówienia

 • Do 5% - dla nowych reklamodawców
 • Do 10% - z tytu?u d?ugoterminowej wspó?pracy
 • Do 5% - w przypadku przedp?aty przed emisj?
 • Do 5% - w przypadku bud?etu powy?ej 1500 PLN
 • Do 10% - w przypadku bud?etu powy?ej 2500 PLN

 

Rabaty si? nie sumuj?!

 

UWAGI KO?COWE

 

Wszystkie przedstawione w powy?szej ofercie ceny s? cenami netto, nale?y do nich doliczy? 22% podatku VAT.

 

 

 

 

 

 

 

CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA