strona główna » Nota prawna
Nota prawna:

Serwis internetowy znajduj?cy si? pod adresem www.polcra.com przygotowany zosta? przez CRDE Sp.J. jako serwis informacyjny dla klientów w Polsce i za granic?.

Informacje zawarte na stronach internetowych serwisu www.polcra.com nale??cego do CRDE Sp.J. s? zgodne z przepisami prawa. Niniejszy serwis jest regularnie aktualizowany i redagowany, a oferty zamieszczone na stronach serwisu s? uprzednio sprawdzane i weryfikowane pod k?tem zgodno?ci z obowi?zuj?cym prawem. To samo dotyczy tre?ci informacyjnych zawartych na stronach serwisu.

Oferta po?rednictwa zamieszczona na stronach serwisu www.polcra.com nie jest ofert? handlow? w rozumieniu prawa polskiego. Spe?nia ona jedynie rol? informacyjn? i stanowi zaproszenie do wspó?pracy i kontaktu z nami.

CRDE Sp.J. nie ponosi odpowiedzialno?ci za:

  • informacje, us?ugi i tre?ci zamieszczone w serwisach, do których odno?niki znajduj? si? na stronach serwisu
  • przerwy w dzia?aniu systemu informatycznego spowodowane zdarzeniami losowymi niezale?nymi od w?a?ciciela serwisu /awaria serwera hostingowego, awaria systemu teleinformatycznego, kl?ski ?ywio?owe/
  • skutki dzia?ania wirusów, programów komputerowych lub innych sygna?ów elektronicznych, które nara?? u?ytkownika serwisu a jak?kolwiek szkod?
  • skutki dzia?ania skopiowanych ze stron serwisu wszelkiego rodzaju plików i programów informatycznych
  • wady techniczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne wyst?puj?ce przy korzystaniu z serwisu niezale?nie od tego z jakich przyczyn nast?pi?

Wszelkie informacje prezentowane na stronach serwisu s? w?asno?ci? CRDE Sp.J., a prawa autorskie do materia?ów zawartych w niniejszym serwisie przys?uguj? CRDE Sp.J. za wyj?tkiem materia?ów wskazanych jako inne. Wszystkie materia?y w tym tekst, grafika i kod ?ród?owy obj?te s? prawem autorskim i nie mog? by? reprodukowane, powielane i rozpowszechniane w ?adnej formie. Materia?y te nie mog? by? równie? wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia od w?a?ciciela serwisu wyra?onego na pi?mie.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowi? zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywa? si? mo?e jedynie na podstawie pisemnej zgody w?a?ciciela znaku towarowego.


Prawa autorskie © 2007 polCRA Wszelkie prawa zastrze?one.

CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA