strona główna » Reklama
Reklama:

REGULAMIN ?WIADCZENIA US?UG REKLAMOWYCH PRZEZ VORTAL WWW.POLCRA.PL

Przyjmowanie i realizacja wszystkich umów o ?wiadczenie us?ug reklamowych (Zlecenia reklamowe) na stronach www.polcra.com, dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady i stanowi integraln? i wi???c? ich cz???.

I. PODSTAWOWE POJ?CIA

W tre?ci niniejszego Regulaminu nast?puj?ce s?owa i okre?lenia nale?y rozumie? jak podano poni?ej.

 1. CRDE Sp. J. - oznacza Spó?k? CRDE Sp.J, z siedzib? w Legionowie przy ul. Senatorskiej 6F
 2. VORTAL www.polcra.com - oznacza serwis informacyjno-us?ugowy prowadzony w formie elektronicznej, dost?pny w ogólno?wiatowej sieci Internet.
 3. REKLAMODAWCA - oznacza ka?d? osob? fizyczn? i prawn?, a tak?e jednostk? organizacyjn?, nie posiadaj?c? osobowo?ci prawnej, zlecaj?c? emisj? reklamy na stronach www.polcra.com, jak równie? dokonuj?c? rezerwacji miejsca. Reklamodawc? jest równie? agencja lub inny po?rednik reklamowy dzia?aj?cy w imieniu i na rzecz swoich klientów.
 4. REKLAMA - oznacza ka?dy przekaz zmierzaj?cy do promocji sprzeda?y albo innych form korzystania z towarów lub us?ug, popierania okre?lonych spraw lub idei, albo do osi?gni?cia innego efektu po??danego przez Reklamodawc?.
 5. JEDNOSTKA REKLAMY INTERNETOWEJ - to ?ci?le okre?lona pod wzgl?dem technicznym forma prezentacji w vortalu www.polcra.com. Precyzyjne okre?lenie parametrów technicznych poszczególnych us?ug reklamowych znajduje si? w przypisach do okre?lonych tabel, znajduj?cych si? w cenniku us?ug reklamowych.
 6. ZLECENIE REKLAMOWE - oznacza ka?d? umow? z nadanym przez CRDE Sp. J. numerem, której przedmiotem jest emisja reklamy na stronach www.polcra.com. Zlecenie reklamowe stanowi ofert? (art. 66 k.c.), chyba, ?e z jego tre?ci lub postanowie? niniejszego Regulaminu wynika, ?e w okre?lonym przypadku Zlecenie stanowi jedynie zaproszenie do rokowa? (art. 72 k.c.). Potwierdzenie przyj?cia Zlecenia reklamowego przez CRDE Sp. J. oznacza zawarcie umowy o tre?ci wynikaj?cej z uzgodnionych pisemnych o?wiadcze? stron.
 7. MODYFIKACJA ZLECENIA REKLAMOWEGO - zmiana ustalonych czasów lub miejsc emisji reklam nie powoduj?ca zmniejszenia warto?ci Zlecenia reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpocz?cia i zako?czenia jego realizacji.
 8. PLAN EMISJI - to szczegó?owy plan emisji danej reklamy, okre?laj?cy czas emisji, lokalizacj? i ilo?? emisji jednostek reklamowych.

II. WARUNKI REALIZACJI REKLAM

 1. ZLECENIE REKLAMOWE
  1. Zlecenie reklamowe dokonywane jest w formie pisemnej, poprzez wype?nienie formularza zamówienia, który okre?la rodzaj zamawianej Reklamy, ilo?? i czas emisji, lokalizacj? na stronie www.polcra.com oraz wszystkie pozosta?e warunki zamawianej Reklamy. Formularz dost?pny jest na stronie www.polcra.com/reklama/zlecenie_reklamy.pdf.
  2. Zlecenie reklamowe musi zawiera? podpis i piecz?? osoby upowa?nionej przez Reklamodwac?. W przypadku, gdy Reklamodawca jest podmiotem gospodarczym dzia?aj?cym na podstawie wpisu do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, Zlecenie reklamowe musi ponadto zawiera? imi? i nazwisko w?a?ciciela lub wspólników firmy wymienionych w umowie spó?ki.
  3. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyj?cia Zlecenia przez CRDE Sp. J., Zlecenie stanowi ofert? w rozumieniu art. 66 k.c.
  4. Zlecenie reklamowe musi zosta? dor?czone do siedziby CRDE Sp. J najpó?niej 3 dni robocze przed dat? pierwszej emisji.
  5. Zlecenie, które zostanie dor?czone pó?niej stanowi jedynie zaproszenie do rokowa? w rozumieniu art. 72 k.c.
  6. Pisemne potwierdzenie Zlecenia reklamowego przez CRDE Sp. J., równoznaczne z zawarciem umowy, oznacza dor?czenie Reklamodawcy potwierdzenia zamawianej Reklamy.
  7. Agencje reklamowe i inni po?rednicy reklamowi dzia?aj?cy w imieniu i na rzecz swoich klientów, s? solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentuj?, wobec CRDE Sp. J. za regulowanie nale?no?ci wynikaj?cych z przyj?tych Zlece? reklamowych.
 2. ZASADY ANULOWANIA ZLECENIA
  1. Anulowanie Zlecenia reklamowego wymaga formy pisemnej dla swej wa?no?ci.
  2. Zlecenie reklamowe anulowane w ca?o?ci nie pó?niej ni? na 14 dni roboczych przed dat? pierwszej emisji nie rodzi zobowi?za? finansowych wobec CRDE Sp. J.. W takim wypadku ca?a nale?no?? za anulowan? Reklam? zostanie zwrócona Reklamodawcy, o ile zosta?a wcze?niej przekazana do CRDE Sp. J.
  3. W przypadku, je?li CRDE Sp. J. otrzyma o?wiadczenie o anulowaniu Zlecenia reklamowego pó?niej ni? na 7 dni roboczych przed dat? pierwszej emisji Reklamodawca zap?aci CRDE Sp. J. kar? umown? w nast?puj?cej wysoko?ci:
   1. w okresie mi?dzy 7 a 3 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpocz?cia emisji 10% warto?ci brutto Zlecenia reklamowego.
   2. poni?ej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji 30% warto?ci brutto Zlecenia reklamowego.
 3. WARUNKI MODYFIKACJI ZLECENIA REKLAMOWEGO
  1. Modyfikacja Zlecenia reklamowego wymaga formy pisemnej dla swej wa?no?ci.
  2. O?wiadczenie, modyfikuj?ce Zlecenie reklamowe wykraczaj?ce poza definicj? przyj?t? w punkcie 7 rozdzia?u "PODSATWOWE POJ?CIA" jest równoznaczne z anulowaniem Zlecenia reklamowego.
  3. O?wiadczenie modyfikuj?ce Zlecenie reklamowe powinno zosta? dor?czone do CRDE Sp. J. nie pó?niej ni? na 3 dni robocze przed terminem rozpocz?cia emisji. Stanowi ono ofert? w rozumieniu art. 66 k.c. CRDE Sp. J. przyjmie tak? ofert? w miar? istniej?cych mo?liwo?ci. W przypadku braku mo?liwo?ci realizacji zmodyfikowanego Zlecenia reklamowego, Reklamodawca mo?e wed?ug w?asnego wyboru zrezygnowa? z Modyfikacji Zlecenia reklamowego, b?d? odst?pi? od umowy. Takie odst?pienie od umowy jest równoznaczne z anulowaniem Zlecenia reklamowego i zap?at? kary umownej, zgodnie z "Zasadami anulowania Zlecenia" (rozdz. II pkt.2)
 4. WARUNKI EMISJI REKLAM
  1. Produkcje reklamowe, w formie zgodnej z wymogami zamawianej jednostki Reklamy internetowej winny by? dostarczone na adres CRDE Sp. J. najpó?niej na 3 dni robocze przed terminem pierwszej emisji.
  2. W przypadku dostarczenia produkcji reklamowej z opó?nieniem lub w formie niezgodnej z wymogami zamawianej jednostki reklamy internetowej CRDE Sp. J. zastrzega sobie dodatkowo prawo wprowadzenia zmian w Planie Emisji.
  3. Ka?dej produkcji winien towarzyszy? dok?adny opis (nazwa Reklamodawcy, przedmiot kampanii, numer Zlecenia).
  4. Wszystkie Reklamy winny pozostawa? w zgodno?ci z polskim prawem oraz z obowi?zuj?cymi przepisami dotycz?cymi zasad reklamy w mediach audiowizualnych.
  5. CRDE Sp. J. nie odpowiada za tre?? emitowanych Reklam.
  6. CRDE Sp. J. samodzielnie decyduje o zawarto?ci swojego vortala i ogólnym stylu prezentowanej Reklamy. CRDE Sp. J. rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji Reklam, w szczególno?ci Reklam niezgodnych z jej stylem lub wobec których istnie? b?dzie podejrzenie o niezgodno?? zawartych tre?ci ze stanem faktycznym i obowi?zuj?cym prawem.
  7. Reklamy na stronach www.polcra.com powinny si? wyra?nie odró?nia? od pozosta?ych elementów graficznych stron vortalu i zwi?zanych bezpo?rednio z jego uk?adem graficznym. Reklamy nie mog? na?ladowa?, ani w ?aden sposób symulowa? elementów vortalu. CRDE Sp. J. zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych Reklam s?owami: "reklama", "og?oszenie reklamowe", "reklamodawca", "sponsor serwisu", "sponsor dnia", "og?oszenie p?atne", itp.
  8. Je?li z jakiegokolwiek powodu wynikaj?cego z winy CRDE Sp. J. materia? reklamowy nie zostanie wyemitowany lub zostanie wyemitowany niew?a?ciwie, CRDE Sp. J. zobowi?zuje si? do powtórnej emisji materia?u w ustalonym z Reklamodawc? terminie.
 5. CENNIK REKLAM
  1. Cennik Reklam podawany jest bez uwzgl?dnienia obowi?zuj?cego podatku VAT. Wszystkie koszty zwi?zane z obowi?zuj?cymi w Polsce przepisami podatkowymi s? pokrywane przez Reklamodawc?.
  2. CRDE Sp. J. zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowi?zku powiadamiania o tym fakcie Reklamodawców, chyba ?e odr?bna umowa zawarta z Reklamodawc? lub jego przedstawicielem okre?li dok?adnie termin powiadamiania o takiej zmianie.
  3. CRDE Sp.J zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ?wiadczonych us?ug w przypadku realizacji specyficznych Zlece? reklamowych.
 6. WARUNKI P?ATNO?CI l FAKTUROWANIE
  1. Ceny Reklam ustala si? wed?ug Cennika obowi?zuj?cego w dniu wystawienia Zlecenia reklamowego, o ile tre?? samego Zlecenia nie stanowi inaczej.
  2. Faktury s? wystawiane przez CRDE Sp. J. Zleceniodawcy w ci?gu 7 dni od terminu rozpocz?cia emisji reklam przewidzianego w Zleceniu reklamowym, chyba, ?e Zlecenie reklamowe stanowi inaczej.
  3. W przypadku nie zap?acenia faktury w terminie, CRDE Sp. J. b?dzie nalicza? odsetki ustawowe za opó?nienie. Jednocze?nie w przypadku opó?nienia p?atno?ci, CRDE Sp. J. zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji Reklamy oraz prawo do odst?pienia od Zlecenia reklamowego w ca?o?ci lub w cz??ci.
 7. SI?A WY?SZA
  1. CRDE Sp. J. nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienale?yte wykonanie zobowi?za? wynikaj?cych z umów o "?wiadczenie us?ug reklamowych" - (Zlece? reklamowych), je?li jest ono nast?pstwem zdarze? pozostaj?cych poza jej kontrol?, w tym w szczególno?ci, cho? nie wy??cznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub gro??cego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rz?dowych, umów rz?dowych lub mi?dzynarodowych, strajków, lockautów lub innych dzia?a? protestacyjnych, powodzi, po?arów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej cz??ci, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów si?y wy?szej.
  2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju CRDE Sp. J. zobowi?zuje si? niezw?ocznie zawiadomi? Reklamodawc? i zaproponowa?, je?li b?dzie to mo?liwe, inne dogodne dla niego terminy emisji Reklam.
 8. DOR?CZENIA l FORMA PISEMNA
  1. Wszelkie dor?czenia o?wiadcze? CRDE Sp. J. i Reklamodawcy uwa?a si? za dokonane z zachowaniem formy pisemnej, je?eli nast?pi?y w jeden z nast?puj?cych sposobów:
   1. przez z?o?enie pisma w siedzibie drugiej Strony w dacie potwierdzenia jego przyj?cia,
   2. przez wys?anie listem poleconym,
   3. przez wys?anie faksu w dacie potwierdzenia jego dotarcia do adresata.
 9. W?A?CIWO?? PRAWA l S?DU
  1. Wszystkie umowy o Reklam? (Zlecenia reklamowe), do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin podlegaj? prawu polskiemu.
  2. Strony ustalaj?, ?e wszelkie spory wynikaj?ce z niniejszej umowy rozstrzygane b?d? przez S?d Powszechny w?a?ciwy dla siedziby CRDE Sp. J.

   III. POSTANOWIENIA KO?COWE

   1. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 01.10.2007 r.
   2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagaj? formy pisemnej dla swej wa?no?ci.
   3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj? przepisy Kodeksu Cywilnego.
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA