strona główna » lista artykułów


?wiadoma Zgoda Pacjenta na Udzia? w Badaniu Klinicznym
Wyra?enie ?wiadomej Zgody na udzia? w badaniu jest podstawowym warunkiem uczestnictwa pacjenta w badaniu klinicznym. Zgoda jest wa?na pod warunkiem, ze...
 


Rola i obowi?zki Badacza
Badacz to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie badania klinicznego w danym o?rodku badawczym. Je?li badanie prowadzone jest przez zespó?, to...
 


Rola i obowi?zki Monitora
Monitor Bada? Klinicznych (Clinical Research Associate, CRA) to osoba, która jest odpowiedzialna za organizacj? i nadzór nad badaniami klinicznymi...
 


Audyty bada? klinicznych
Badania kliniczne prowadzone s? po to, aby dostarczy? spo?ecze?stwom bezpiecznych, skutecznych i wiarygodnych leków, dlatego te? konieczne s? standardy...
 


Badania kliniczne leków
Zgodnie z obowi?zuj?cym prawem badaniem klinicznym jest: "...ka?de badanie prowadzone z udzia?em ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenie klinicznych,...
 


Bezpiecze?sto leków
Dane dotycz?ce bezpiecze?stwa produktu badanego zbierane s? we wszystkich fazach bada? klinicznych. Cze?? informacji dotycz?cych bezpiecze?stwa uzyskiwanych...
 

«   1   »
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA