strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
07-10-2008  Rusza nowy kierunek studiów podyplomowych - INNOWACYJNO?? W PRZEMY?LE FARMACEUTYCZNYM

innowacyjno?? w przemy?le farmaceutycznym

 planowanie, pozyskiwanie know-how, wdra?anie, zarz?dzanie, szacowanie kosztów

Studia Podyplomowe

 

Za?o?enia programowe i organizacyjne

 

Organizatorzy Studiów:

        Spo?eczna Wy?sza Szko?a Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania w ?odzi

        Krajowy Instytut Ubezpiecze? w Warszawie

 

we wspó?pracy z:

·         Centre for Management Training przy Uniwersytecie Warszawskim – International MBA Program

         Clark University (Worcester) – program MBA in Health Care

         Clark University – program Master of Public Administration in Health Systems (MPA)

         Israeli College (Tel Aviv)

 

         Partner: Kancelaria Prawna Hogan & Hartson w Warszawie

 

 

Adresaci Studiów:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotycz?cej mo?liwo?ci rozwoju przedsi?biorstw z sektora farmaceutycznego w Polsce. W szczególno?ci omawiane b?d? regulacje prawne, uwarunkowania ekonomiczne, a tak?e procesy zwi?zane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwi?za? oraz nowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych s?u??cych ekspansji rynkowej.

 

Studia Podyplomowe innowacyjno?? w  przemy?le farmaceutycznym organizowane s? dla osób pracuj?cych b?d? zamierzaj?cych podj?? prac? w bran?y farmaceutycznej oraz instytucjach pa?stwowych zwi?zanych z tym sektorem. W szczególno?ci zaj?cia przeznaczone s? dla kadry zarz?dzaj?cej ?redniego i wy?szego szczebla,  a tak?e dla lekarzy, farmaceutów, biologów, kierowników w administracji publicznej oraz menad?erów ochrony zdrowia. Adresatami s? tak?e osoby przygotowuj?ce si? do studiów daj?cych tytu? Master of Public Health (MPH) lub Master of Business Administration in Health Care.

 

Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? wy?szym wykszta?ceniem – posiadaj?cych tytu? magistra, licencjata lub równorz?dny.

 

 

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe przygotowuj? absolwenta do ?wiadczenia us?ug consultingowych oraz zarz?dzania w sektorze farmaceutycznym i dziedzinach pokrewnych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem roli innowacji w sukcesie rynkowym firmy. Studia kszta?tuj? tak?e praktyczne umiej?tno?ci takie jak: sk?adanie wniosków refundacyjnych, czytanie raportów HTA, zarz?dzanie projektami bada? klinicznych, opracowywanie programów ubezpieczeniowych, wykorzystanie wiedzy z zakresu reklamy produktów leczniczych i marketingu, prowadzenie procesów lobbingowych oraz zarz?dzanie bezpiecze?stwem.

 

 

Program kszta?cenia

Program studiów zapewni s?uchaczom po??czenie wiedzy z zakresu zarz?dzania, prawa, medycyny, farmacji oraz ekonomii w zakresie:

1)      polskiego i europejskiego systemu prawa farmaceutycznego,

2)      wiedzy o strukturze i zasadach funkcjonowania rynku farmaceutycznego,

3)      umiej?tno?ci planowania rozwoju linii produktów leczniczych na rynku polskim i wspólnotowym,

4)      skutecznych technik zarz?dzania w bran?y farmaceutycznej,

5)      obowi?zuj?cych regulacji dotycz?cych ochrony w?asno?ci intelektualnej,

6)      zarz?dzania bezpiecze?stwem oraz programami ubezpiecze? dla sektora farmaceutycznego,

7)      zasad planowania ekspansji rynkowej.

 

 

 

 

 

 

Wyk?adowcy

Artur Fa?ek (Ministerstwo Zdrowia), prof. Romuald Holly (Uniwersytet Medyczny w ?odzi, Szko?a G?ówna Handlowa – Krajowy Instytut Ubezpiecze?), prof. ?ukasz Su?kowski (Spo?eczna Wy?sza Szko?a Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania w ?odziClark University) dr Micha? Kami?ski (Uniwersytet Medyczny w ?odzi, Krajowy Instytut Ubezpiecze?), Katarzyna Bondaryk (Kancelaria Prawna Hogan & Hartson, Jamka Sp.k)., Kamil Kutycki (Towarzystwo Ubezpiecze? Europa S.A), Mariusz J?drzejewski (GFK Polonia), Daniel Gralak (G?ówny Inspektorat Farmaceutyczny), Piotr Iwanowski (Stowarzyszenie GCP), prof. Jacek Sp?awi?ski, (ekspert narodowy - Europejska Agencja ds. Leków), Rafa? Zy?k (Narodowy Fundusz Zdrowia), dr Ma?gorzata Budasz –?widerska (by?y ekspert ds. chorób sierocych, wyrobów medycznych -  Europejska Agencja ds. Leków), Wojciech Matusewicz (Agencja Oceny Technologii Medycznych), prof. Henryk Mruk (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), prof. Józef Drzewoski (Uniwersytet Medyczny w ?odzi),  Marcin Ko?akowski (G?ówny Inspektorat Farmaceutyczny), Grzegorz M?czy?ski (konsultant naukowy Krajowego Instytutu Ubezpiecze?), dr Diana Philips.

 

Lista wyk?adowców mo?e ulec zmianom, w przypadku wyst?pienia okoliczno?ci niezale?nych od organizatorów Studiów.

 

 

Ramowy program studiów

Studia trwaj? dwa semestry i obejmuj? 192 godziny wyk?adów, konwersatoriów, ?wicze? i seminarium dyplomowego w 12 sesjach sobotnio – niedzielnych. 

 

Zakres programu kszta?cenia  (bloki programowe)

 

Symbol bloku

 

Zasady i cele polityki lekowej pa?stwa. Praktyka polska, a standardy ?wiatowe.

 

 

A/1

 

Innowacyjno?? w polskim systemie ochrony zdrowia. Rola leków innowacyjnych w polityce lekowej.

 

 

A/2

 

Rynek farmaceutyczny w Polsce – rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia. Konflikty interesów uczestników gry wolnorynkowej.

 

 

 

A/3

 

Innowacyjno?? w gospodarce wolnorynkowej. Innowacyjno?? w farmacji.

 

 

B/1

 

Innowacyjno?? jako atrybut przewagi konkurencyjnej na rynku farmaceutycznym.

 

 

B/2

 

Innowacyjno?? w polskim przemy?le farmaceutycznym i w innych krajach cz?onkowskich UE. Inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie promowania innowacyjno?ci w przemy?le farmaceutycznym.

 

 

 

B/3

 

Rynek leków innowacyjnych w Polsce i na ?wiecie – sukcesy i pora?ki; szanse i zagro?enia.

 

B/4

 

Ochrona w?asno?ci intelektualnej w przemy?le farmaceutycznym.

Patenty, prawa wy??czno?ci danych, wy??czno?? rynkowa a powstanie leku generycznego. Okres przej?ciowy w zakresie wy??czno?ci danych.

 

 

 

B/5

Ubezpieczenia Tytu?u Prawnego (Title Insurance) na rynku polskim i w innych krajach (ubezpieczenie praw do w?asno?ci intelektualnej).

 

B/6

 

Badania rynkowe – potrzeby, oczekiwania i preferencje systemu ochrony zdrowia poszczególnych grup zawodowych oraz ró?nych grup pacjentów.

 

 

C/1

 

Geneza produktu innowacyjnego w przemy?le farmaceutycznym – jak powstaje nowy lek? Technologie produktów R&D.

 

 

C/2

 

Wytwarzanie leków. Zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania.

 

 

C/3

 

 

Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych –  regulacje prawne, bezpiecze?stwo, zasady i mo?liwo?ci ubezpiecze?. Teoria i praktyka.

 

 

 

 

 

D/1

 

Rejestracja produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Procedury administracyjne i s?dowo administracje w praktyce rejestracyjnej. (Która z procedur rejestracji leku jest najbardziej korzystna dla podmiotu odpowiedzialnego?)

 

 

 

D/2

Health Technology Assessment / Evidence Base Medicine w farmakoterapii i przemy?le farmaceutycznym.

 

 

E/1

 

Koszyk ?wiadcze? zdrowotnych i us?ug medycznych. ?wiadczenia gwarantowane. ?wiadczenia niegwarantowane. Wycena ?wiadcze?. Leki w koszyku procedur gwarantowanych.

 

 

 

E/2

 

Refundacja a ustalanie cen leków. Kryteria i zasady refundacji w Polsce i w innych krajach cz?onkowskich UE.

 

 

 

 

F/1

 

 

Obrót hurtowy a obrót detaliczny. Problemy prawne

(w tym: przepisy antymonopolowe).

 


F/2

 

Kszta?towanie kultury innowacyjno?ci w polskiej gospodarce narodowej. Wzorce zachodnioeuropejskie vs. ameryka?skie.

 

 

F/3

 

Wyroby medyczne. Zagadnienia prawne. Reprocesing w obrocie wyrobami medycznymi. Terapie zaawansowane.

 

 

F/4

 

Efektywno?? ekonomiczna wytwarzania (1) leków brandowych vs. (2) leków generycznych.

 

 

F/5

 

 

Wycofywanie produktów leczniczych z obrotu.

 

 

 

G/1

 

Zarz?dzanie ryzykiem – strategie i postawy wobec ryzyka. Ubezpieczenia w ochronie zdrowia.

 

 

G/2

 

Monitorowanie zdarze? niepo??danych, jako?? produktów leczniczych, zarz?dzanie ryzykiem – zasady programu ubezpieczenia.

 

 

G/3

 

Bariery rozwoju produktów innowacyjnych w farmacji; technologiczne, biotyczne, formalno-prawne, ekonomiczne, spo?eczno-polityczne.

 

 

G/4

 

Reklama produktów leczniczych / marketing farmaceutyczny.

 

 

H/1

 

PR i komunikacja w firmie farmaceutycznej.

 

 

H/2

 

Dzia?alno?? lobbingowa  w Unii Europejskiej oraz w Polsce – zasady, podobie?stwa oraz ró?nice.

Ustawa o dzia?alno?ci lobbingowej – polska praktyka.

 

 

 

I/1

 

Pozyskiwanie funduszy na rozwój oraz wdra?anie

innowacyjnych rozwi?za?. (Jak uzyska? dofinansowanie ze ?rodków UE?)

 

 

 

I/2

 

Prawo Unii Europejskiej – jak z niego korzysta??

Polskie procedury legislacyjne – wp?yw podmiotów zewn?trznych na kszta?t aktu prawnego.

 

 

 

J

 

Business English in Health Care  - konsultacje (fakultatywne).

 

 

 

K/1

 

Seminarium dyplomowe (do wyboru w j?zyku polskim albo w j?zyku angielskim).

 

 

K/2

 

Forma zaliczenia studiów

Absolwenci Studiów otrzymaj? ?wiadectwo uko?czenia studiów podyplomowych „Innowacyjno?? w przemy?le farmaceutycznym" wydane przez Spo?eczn? Wy?sz? Szko?? Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania w ?odzi, je?eli:

 

1)      zaliczyli zaj?cia z poszczególnych przedmiotów zgodnie z wymaganiami wyk?adowców,

2)      napisali prac? dyplomow?, która uzyska?a pozytywn? recenzj?.

 

Absolwenci studiów otrzymuj? równie? Certyfikat Krajowego Instytutu Ubezpiecze?, b?d?cy potwierdzeniem zdobytej wiedzy praktycznej w zakresie zarz?dzania ryzykiem, bezpiecze?stwa i ubezpiecze?.

 

Osoby, które przygotuj? prace podyplomowe na uzgodniony temat w j?zyku angielskim, mog? ubiega? si? o przyj?cie, na prowadzone w ?odzi wspólnie z Clark University i Israeli College (1) studia MBA in Health Care lub (2) studia MPH (Master of  Public Health); wzgl?dnie na (3) prowadzone w Warszawie przez „Centre for Management Training – International MBA Program” Uniwersytetu Warszawskiego – studia MBA (Master of Business Administration); w ka?dym przypadku z pomini?ciem pierwszego semestru/modu?u studiów MBA lub MPH i zwi?zanych z tym op?at.

 

Organizacja i koszt studiów

Op?ata za studia podyplomowe innowacyjno?? w przemy?le farmaceutycznym wynosi 9 500 z? – p?atne do dn. 15.10.2008 r. W przypadku roz?o?enia op?aty na dwie raty (pierwsza rata 5 500 z?, druga rata 4 500 z?), z tym ?e pierwsza rata powinna zosta? zap?acona do dn. 15.10.2008 r., a druga rata przed rozpocz?ciem drugiego semestru.

Liczba miejsc ograniczona. O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?. Zg?oszenia przyjmowane s? do 30.09.2008 r.

Zaj?cia odbywa? si? b?d? w soboty i niedziele (w 12 sesjach, ??cznie 192 godz.) w Warszawie.

 

Pocz?tek zaj??: ostatnia dekada pa?dziernika 2008.

Zako?czenie zaj??: pierwsza dekada czerwca 2009.

 

 

Kierownik Studiów:    prof. Romuald Holly

 

Sekretarz Studiów:    mgr Marta Ponichter tel. (22) 628 99 30, 0 501 727 105

 

 

 

 

Szczegó?owych informacji udzielaj?: Konsultanci Programowi oraz Sekretarz Studiów telefonicznie lub pod adresem: studium@kiu.com.pl

 

Formularz zg?oszeniowy nale?y pobra? ze strony www.swspiz.pl lub www.kiu.pl

 

Wp?aty na konto bankowe: ING Bank ?l?ski nr 11 1050 1461 1000 0022 9141 3074

z dopiskiem „Innowacyjno??”


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA