strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
21-02-2008  Zmian w VAT chc? spó?ki badaj?ce leki

Firmy zajmuj?ce si? badaniami klinicznymi apeluj? za po?rednictwem BCC do wicepremiera Pawlaka o zmian? przepisów o VAT, które blokuj? ich dzia?alno??
Obci??enia podatkowe to od momentu wej?cia naszego kraju do UE g?ówna bariera ograniczaj?ca rozwój w Polsce firm badaj?cych leki, o czym wspomina m.in. PricewaterhouseCoopers w raporcie dotycz?cym bran?y. Cho? tzw. VI dyrektywa unijna sugeruje, ?e us?ugi eksperckie, do których nale?? równie? badania kliniczne, powinny by? opodatkowane VAT tylko w kraju odbiorcy us?ugi, wi?kszo?? firm wykonuj?cych takie badania (a na rynku dzia?a ok. 87 firm, w tym ok. 20 mi?dzynarodowych korporacji) obci??ana jest dzi? przez fiskus 22-proc. VAT. Powód? Tzw. monitorowanie bada? klinicznych ?wiadczonych dla zagranicznych zleceniodawców, zgodnie z obowi?zuj?c? klasyfikacj? statystyczn?, jest zaliczane do czterech ró?nych grup us?ug. To, czy zostanie ob?o?one 22- proc. stawk? VAT czy zwolnione z podatku, zale?y wi?c od interpretacji urz?dników skarbówki. Najcz??ciej wybieraj? pierwsz? opcj?. A to powoduje, ?e koszt zakupu us?ugi bada? klinicznych w Polsce jest wy?szy ni? w innych krajach europejskich. Co prawda zleceniodawca z zagranicy, je?li ma swoj? siedzib? w UE lub Szwajcarii, mo?e domaga? si? zwrotu podatku, ale to te? kosztuje i wymaga czasu. Przyk?adowo, dla jednej z mi?dzynarodowych firm dzia?aj?cych w Polsce wykonuj?cej badania na rzecz kontrahenta, którego siedziba mie?ci si? w Austrii, obci??enie 22-proc. VAT równa si? ?rednio milionowi z?otych w ci?gu miesi?ca. Na zwrot tej kwoty musi czeka? ?rednio dziewi?? miesi?cy, a w praktyce jak podkre?laj? przedsi?biorcy nawet i dwa lata, co przek?ada si? na miliony dolarów zamro?one na koncie. W dodatku austriacki odbiorca, zgodnie z przepisami swojego kraju, sam te? nalicza VAT od zakupionej us?ugi.
Jeszcze gorsza sytuacja jest wówczas, gdy badania kliniczne kupuje firma ameryka?ska. W tym kraju nie ma podatku VAT, nie mo?na wi?c zastosowa? tzw. zasady wzajemno?ci przy jego zwrocie. Z perspektywy takiej firmy polski VAT jest dodatkowym kosztem w wysoko?ci 220 tys. dol. Nic wi?c dziwnego, ?e potencjalny kontrahent woli zleci? badania kliniczne np. w Belgii, gdzie us?uga nie jest opodatkowana.
Kilka firm dzia?aj?cych w Polsce poskar?y?o si? ju? Komisji Europejskiej na dyskryminuj?ce je przepisy. Teraz, za po?rednictwem organizacji przedsi?biorców, postuluj? w??czenie bada? klinicznych do us?ug eksperckich wymienionych w art. 27 ustawy o VAT, co jak twierdz? rozwi?za?oby ich problemy.
Rynek bada? klinicznych w Polsce jest wart ok. 2 mld z?. Eksperci szacuj?, ?e gdyby zniesiono bariery ograniczaj?ce jego dzia?alno??, w ci?gu najbli?szych lat móg?by rosn?? w takim tempie, w jakim ma si? rozwija? rynek tego rodzaju us?ug w Europie ?rodkowej, czyli 25 30 proc. w skali roku.

Autor: Beata Chom?towska

?ród?o: Rzeczpospolita


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA