strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
06-08-2008  Nowe leki mog? potrzebowa? wi?cej bada? zanim wejd? na rynek w celu ujawniania problemów bezpiecze?stwa, mówi? naukowcy

    W blogu internetowy gazety The Wall Street Journal, Scott Hensley napisa?, ?e "naukowcy z Duke [University], maj? skromn? propozycj? na wychwycenie problemów bezpiecze?stwa nowych leków: Bada? je u wi?kszej ilo?ci ludzi zanim trafi? na rynek".

    Naukowcy, u?ywaj?c modelu komputerowego, "odkryli, ?e podwajaj?c rozmiar, w hipotetycznym badaniu z 4000 pacjentów w ka?dej grupie, zwi?ksza szanse wykrycia problemów bezpiecze?stwa, które dotykaj? nieco ponad 1% populacji za?ywaj?cej lek". Doszli Oni do tego wniosku poprzez" wyci?gni?cie liczb dotycz?cych ataków serca i zawa?ów z literatury naukowej dotycz?cej inhibitorów Cox-2, nale??cych do grupy przeciwbólowych, do których nale?a? Vioxx (rofecoxib) Merck'a, który zosta? wycofany w 2004 roku ze wzgl?du na zagro?enie sercowo-naczyniowe." Hensley wniskuje, ?e badanie "sugeruje, ?e niewielkie zwi?kszenie grupy badanej mog?o ujawni? problemy z Vioxxem zanim lek wszed?a na rynek.

 

?ró?o: The Wall Street Journal - Health Blog 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA