strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
10-06-2008  Nowy lek przeciwpadaczkowy

Dr hab.in?. Ryszard Andruszkiewicz, prof. nadzw. PG w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, pracownik Centrum Doskona?o?ci ChemBioFarm jest wspó?autorem odkrycia substancji aktywnej, sk?adnika nowego leku przeciwpadaczkowego o nazwie Lyrica, leku produkowanego i sprzedawanego prze ameryka?sk? firm? Pfizer. Historia tego leku rozpocz??a si? w latach 80-tych ubieg?ego stulecia, kiedy to Ryszard Andruszkiewicz (wówczas doktor) przebywa? na sta?u naukowym w Nortwestern University w Evanston w Stanach Zjednoczonych i uczestniczy? w realizacji jednego z projektów badawczych. w zespole kierowanym przez Profesora Richarda Silvermana. Projekt realizowany w tamtejszym laboratorium polega? na otrzymani nowych, nieznanych zwi?zków chemicznych b?d?cych analogami kwasu (-aminomas?owego (GABA). Uwa?a si?, ze obni?enie poziomu tego aminokwasu w mózgu jest przyczyn? powstawania napadów padaczkowych. Zadaniem dr Andruszkiewicza by?o otrzymanie tych analogów i sprawdzenie w?a?ciwo?ci tych zwi?zków w stosunku do dwóch enzymów - (-aminotransferazy GABA (enzymu odpowiedzialnego za katabolizm GABA) i dekarboksylazy L-Glu (enzymu odpowiedzialnego za anabolizm GABA). W wyniku bada? okaza?o si?, ze otrzymane na drodze syntezy zwi?zki s? aktywatorami tego ostatniego enzymu, mog?y wi?c prowadzi? do podwy?szenia poziomu GABA w mózgu a tym samym by? wykorzystane do leczenia padaczki. Jeden z otrzymanych zwi?zków wykazywa? wysok? aktywno?? przeciwpadaczkow? i zosta? skierowany do bada? w firmie Parke-Davis. Nast?pnie badania te kontynuowano w firmie Pfizer, która w roku 2004 otrzyma?a zgod? na produkcj? i sprzeda? nowego leku. Lyrica jest sprzedawana z powodzeniem w kilkudziesi?ciu krajach, jako lek przeciwpadaczkowy oraz lek do zwalczania bólów neuropatycznych. Z pewno?ci? b?dzie sprzedawana tak?e w Polsce.

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA