strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
25-04-2008  Porozumienie uczelni pomorskich ws. rozwoju biotechnologii

Przedstawiciele najwi?kszych uczelni na Pomorzu Uniwersytetu Gda?skiego (UG), Akademii Medycznej w Gda?sku (AMG) oraz Politechniki Gda?skiej (PG), w?adz samorz?dowych i firm biotechnologicznych podpisali w Gda?sku porozumienie sprawie wspó?pracy na rzecz rozwoju biotechnologii na Pomorzu. Podpisanie listu intencyjnego ma s?u?y? stworzeniu w regionie warunków sprzyjaj?cych rozwojowi biotechnologii oraz jej zastosowaniu w gospodarce i sektorze us?ug publicznych, poprzez rozwijanie o?rodków naukowych i ich wspó?pracy z gospodark? oraz tworzenie najlepszych warunków dla rozwoju firm biotechnologicznych.

"Ten list zosta? podpisany po to, ?eby stworzy? platform? dla porozumienia i stworzenia ca?ego pomorskiego ?rodowiska naukowego, dlatego, ?e we wspó?czesnej nauce odkrycia mog? nast?powa? dosy? szybko tylko dlatego, ze jest du?a grupa naukowców pracuj?cych nad swoim tematem" - powiedzia? w rozmowie z PAP rektor UG prof. Andrzej Ceynowa.

Przyzna?, ?e do tej pory wyst?powa?y niekiedy trudno?ci w porozumieniu si? pomi?dzy uczelniami.

"W ko?cu zaczynamy tworzy? gda?skie ?rodowisko naukowe, przez to b?dziemy i silniejsi w Polsce i te? bardziej produktywni je?li chodzi o badania i ich aplikacje" - oceni? prof. Ceynowa.

Wyja?ni?, ?e naukowcy generalnie pracowa? b?d? w dwóch "modu?ach" - biotechnologii przemys?owej i biotechnologii medyczno- diagnostyczna.

"Chcieliby?my, aby te dwa modu?y bardzo blisko ze sob? wspó?pracowa?y. (...) Czym innym jest mie? trzy ma?e o?rodki, gdzie w jednym jest 20 profesorów a w sumie oko?o 80 badaczy, w drugim jest oko?o 15, w trzecim jest oko?o 30 a czym innym jest mie? oko?o setki badaczy, którzy si? zajmuj? tym samym tematem. W ten sposób si? wygrywa dzi? w Europie" - zaznaczy? prof. Ceynowa.

Rektor PG, prof. Janusz Racho? podkre?li? z kolei, ?e zakres tematów w których specjalizuj? si? pomorscy biotechnolodzy jest do?? szeroki, od np. produkcji ?ywno?ci, poprzez ochron? ?rodowiska po testy kliniczne.

Zaznaczy?, ?e istotna jest wymiana informacji pomi?dzy uczelniami pocz?wszy od takich rzeczy jak uruchamianie w?asnej ma?ej firmy po wymian? naukowców, fachowców w danej dziedzinie.

"U nas wci?? panuje model XIX-wieczny w nauce, ?e my mówi?c górnolotnie, poszukujemy prawdy. Tymczasem od tego modelu bezinteresownego zaspakajania ciekawo?ci, poszukiwania prawdy wspó?cze?nie odchodzi si? w celu aplikacji nauki, nauk? robi si? pod k?tem aplikacji, czy si? to komu podoba czy nie" - powiedzia? PAP rektor AMG prof. Roman Kaliszan.

Mówi?c o szansach aplikacyjnych jego uczelni wskaza? na rozwój nowych metod diagnostycznych, które bazuj? na przetworzonych komputerowo danych biologicznych.

"My mo?emy nowoczesne, dogodne, szybkie, tanie metody diagnostyki wprowadza?. Takie metody, które np. w oparciu o ma?? próbk? moczu pozwol? stwierdzi?, czy jest u danej osoby wczesna posta? nowotworu dróg moczowo-p?ciowych" - wyja?ni? rektor AMG.

Sygnatariusze listu deklaruj? wol? wspó?pracy na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju o?rodków badawczych i firm biotechnologicznych poprzez stworzenie Ba?tyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej.

Szacunkowa warto?? projektu powo?ania Ba?tyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej - to oko?o 45 milionów euro. Uczelnie, przy wsparciu Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego, staraj? si? o pieni?dze na ten cel z Unii Europejskiej.

W wyniku realizacji tego projektu zostanie uruchomiony mi?dzyuczelniany o?rodek badawczo-wdro?eniowy, umo?liwiaj?cy - dzi?ki wyposa?eniu w nowoczesny sprz?t - prowadzenie bada? z zakresu biotechnologii i diagnostyki innowacyjnej, na poziomie ?wiatowym, do zastosowania w bio-gospodarce.

Badania te b?d? wykorzystywane mi?dzy innymi w przemy?le chemicznym, farmaceutyczno-kosmetycznym, spo?ywczym, rolniczo- weterynaryjnym, w zakresie ochrony ?rodowiska, biomedycyny, diagnostyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzgl?dnieniem onkologii do?wiadczalnej, genetyki chorób sercowo-naczyniowych, diagnostyki chorób genetycznych i metabolicznych, diagnostyki chorób infekcyjnych, bakteryjnych, paso?ytniczych, grzybowych i wirusowych, monitoringu epidemiologicznego zaka?e? szpitalnych. KLI

?ród?o: PAP - Nauka w Polsce

Autor: bsz


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA