strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
24-04-2008  Badania leków homeopatycznych - granice poznania

W badaniach po?wi?conych homeopatii dotykamy granic poznania, co nie oznacza, ?e tracimy z oczu postaw? racjonaln?, czy warsztat naukowy, przeciwnie staramy si? znale?? doskonalsze metody badawcze, których ci?gle brakuje. Zaskakuj?ce wyniki tych bada? s? szeroko dyskutowane na ?amach czasopism naukowych, chocia? w ?wietle wspó?czesnych teorii naukowych pozostaj? niewyt?umaczalne, podobnie jak niegdy? za?mienie s?o?ca.

Homeopatia rozwin??a si? na prze?omie XVIII i XIX wieku jako system terapeutyczny oparty na stosowaniu niskich dawek ró?nych substancji zgodnie z zasad?: „podobne powinno by? leczone podobnym”. Przeprowadzono szereg bada? w?a?ciwo?ci fizykochemicznych wysoko rozcie?czonych wodnych roztworów substancji, z których sporz?dza si? leki homeopatyczne. Wskazuj? one niezbicie, ?e termoluminescencja ?wietlna tych roztworów ró?ni si? zdecydowanie i w sposób powtarzalny od w?a?ciwo?ci wody, chocia? roztwory te s? tak rozcie?czone, ?e praktycznie powinny zawiera? sam? wod?. Te rozcie?czenia mog? by? tak du?e, ?e wed?ug wszelkiego prawdopodobie?stwa, ?e zawieraj? zaledwie pojedyncze moleku?y, lub w ogóle nie pozostaje w nich ?adna cz?steczka substancji rozcie?czanej. Opinia, ?e takie roztwory posiadaj? specyficzn? aktywno?? jest istot? kontrowersji dotycz?cych homeopatii.

Granice poznania

W 1796 roku, Samuel Hahnemann, humanista, farmaceuta, ?yj?cy w tej samej epoce, co Avogadro, pisz?c „Esej dotycz?cy nowych zasad poznawania w?a?ciwo?ci substancji leczniczych” (Essai sur un nouveau principe pour connaître les vertus curatives des substances médicinales), sta? si? autorem pierwszych publikacji bada? do?wiadczalnych i naukowych w dziedzinie tworzenia leku homeopatycznego. W ten sposób, na kilka lat przed Claudem Bernardem, otworzy? drog? dla farmakologii klinicznej. Homeopatia mog?aby zatem sta? si? awangard? wspó?czesnej farmakopei, gdyby nie towarzysz?cy jej od pocz?tku sceptycyzm ?wiata nauki, który wynika z braku przes?anek teoretycznych, wyja?niaj?cych mechanizm dzia?ania wysokich rozcie?cze? badanych leków - rozcie?cze? kontrowersyjnych, gdy? stawiaj?cych pod znakiem zapytania granice poznania wspó?czesnej nauki.

Wspó?czesno??

W ci?gu ostatnich lat nast?pi? znacz?cy rozwój bada? naukowych, maj?cych na celu wykluczenie elementów fanatyzmu, dogmatyzmu i wszelkich cech ezoterycznych z koncepcji i praktyki leczenia homeopatycznego. Celem tych bada? jest równie? obiektywizacja i próby zrozumienie szczególnego mechanizmu dzia?ania tych leków. Obecnie ilo?? pacjentów, którzy uczestniczyli w kontrolowanych badaniach klinicznych leków homeopatycznych znacznie przekracza ogóln? liczb? 20 tysi?cy osób. Liczba bada? po?wi?conych ocenie skuteczno?ci leków homeopatycznych jest równie? du?a i stale ro?nie, przy czym nale?y przyzna?, ?e nie wszystkie z nich s? najwy?szej jako?ci.

W?ród najbardziej obiecuj?cych kierunków rozwoju bada? klinicznych leków homeopatycznych nale?y wymieni?:

  • Alergie, katar sienny
  • Schorzenia uk?adu oddechowego, ostre infekcje górnych dróg oddechowych i gryp?
  • Ostre biegunki
  • Zastosowania leków homeopatycznych w leczeniu l?ku i stanów niepokoju
  • Schorzenia reumatologiczne

Wspó?czesne metody prowadzenia bada? w pe?ni odpowiadaj? standardom kontrolowanych, randomizowanych bada? klinicznych, z zastosowaniem metody podwójnie ?lepej próby, w porównaniu do placebo (placebo – substancja nieaktywna farmakologicznie lub sposób terapii oboj?tny leczniczo) lub leku referencyjnego.

Dotychczas przeprowadzono ponad 200 takich bada? w dziedzinie homeopatii, a tak?e sporz?dzono kilka ich systematycznych przegl?dów. Wi?kszo?? z nich opiera si? na ma?ej liczbie pacjentów i jest nara?ona na nisk? ocen? ze wzgl?du na si?? argumentów statystycznych.

Kontrowersje

Prowadzenie bada? klinicznych w dziedzinie homeopatii napotyka na szereg specyficznych problemów i budzi wiele kontrowersji. Po pierwsze, dyskutuje si? wiele na temat, czy homeopatia wykazuje jakikolwiek inny efekt ni? efekt placebo. Sceptycy g?osz?, ?e homeopatia nie mo?e dzia?a?, gdy? stosuje si? w niej roztwory rozcie?czone do tego stopnia, ?e nie pozostaje w nich ju? nawet pojedyncza cz?steczka rozpuszczonej substancji. Inni oponenci twierdz?, ?e wi?kszo?? bada? klinicznych przeprowadzanych dla okre?lenia skuteczno?ci homeopatii nie jest reprezentatywna dla typowej praktyki homeopatycznej, poniewa? polega na badaniu efektów podania tego samego, pojedynczego leku dla wielu chorych, co nie uwzgl?dnia koniecznego w leczeniu homeopatycznym indywidualnego doboru leków. Z tego powodu dochodzi do konieczno?ci upraszczania diagnozy wy??cznie do dominuj?cych objawów klinicznych, co mo?e ogranicza? efektywno?? leczenia.

 

Nadzieje i pytania

Na zlecenie w?adz ochrony zdrowia w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych wyniki dotychczasowych, opublikowanych prób klinicznych dotycz?cych skuteczno?ci leczenia homeopatycznego, zosta?y ocenione wed?ug ró?nych procedur w trzech kolejnych metaanalizach, wykonanych przez niezale?ne grupy badawcze. G?ównym celem badaczy by?o potwierdzenie lub odrzucenie tezy, ?e efekt leczenia homeopatycznego to efekt placebo. Teza, ?e leczenie homeopatyczne to placebo zosta?a odrzucona, a jej efekt leczniczy potwierdzony. Wymowa zdecydowanej wi?kszo?ci prac jest jednoznaczna- nie jest to placebo, cho? ze wzgl?du na to, ?e nie znamy mechanizmu dzia?ania leków homeopatycznych, wielu sceptykom trudno jest si? z tym pogodzi?.

Próby kliniczne s? niezb?dne do dokonania oceny skuteczno?ci leczenia, ale dla lepszego zrozumienia mechanizmu dzia?ania leków homeopatycznych konieczne jest zastosowanie innych metod do?wiadczalnych, które mog?yby odpowiedzie? na nast?puj?ce pytania:

  • Czy mo?na bada? ewentualn? skuteczno?? leku homeopatycznego na komórkach lub zwierz?tach?
  • Czy mo?na opisa? procesy enzymatyczne, których dzia?anie jest wówczas modyfikowane?
  • Czy mo?na przeprowadzi? klasyczne badania farmakologiczne nad substancjami w wysokich rozcie?czeniach?

Wyniki przeprowadzonych i opublikowanych do?wiadcze? dostarczaj? twierdz?cych odpowiedzi na te pytania. Dowiedziono, ?e homeopatyczne rozcie?czenia aspiryny podwy?szaj? krzepliwo?? krwi, co sprzyja tworzeniu si? zakrzepów i zatorów i zapobiega krwawieniom. Natomiast homeopatyczne rozcie?czenia py?ków traw korzystnie zmieniaj? reakcj? immunologiczn? chorego, co sprawia, ?e mog? one s?u?y? jako lek odczulaj?cy w alergiach wziewnych, takich jak katar sienny czy astma oskrzelowa. W przypadku homeopatycznych rozcie?cze? histaminy, stwierdzono, ?e niektóre z nich dzia?a?y one hamuj?co na aktywacj? reakcji alergicznej, odpowiedzialnej mi?dzy innymi za powstawanie odczynów skórnych, inne za? takiego dzia?ania nie mia?y.

Zaobserwowana regularno?? wyst?powania dzia?ania hamuj?cego pozwoli?a na opracowanie matematycznego modelu tego zjawiska. Fakt ten jest trudny do zinterpretowania przy obecnym stanie wiedzy.

W ?wietle wspó?czesnych bada?, powtarzalny charakter aktywno?ci biologicznej wysokich rozcie?cze? zosta? potwierdzony poprzez liczne badania do?wiadczalne prowadzone z zastosowaniem ró?nych technik do?wiadczalnych. S? one szeroko dyskutowane na ?amach czasopism naukowych, chocia? ich zaskakuj?ce rezultaty s? niewyt?umaczalne w ?wietle wspó?czesnych teorii naukowych.

Mechanizm dzia?ania leków homeopatycznych przekracza granice poznania wspó?czesnej nauki.

 

Autor: dr Bo?ena Ryczkowska

?ród?o: Medycynanaturalna.pl 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA