strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
23-04-2008  IV Mi?dzynarodowym Sympozjum dot. Prewencji Chorób Uk?adu Kr??enia “Obrazowanie, post?powanie i badania kliniczne” 19-20 czerwca, 2008

Szanowni Pa?stwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udzia?u w IV Mi?dzynarodowym Sympozjum dot. Prewencji Chorób Uk?adu Kr??enia “Obrazowanie, post?powanie i badania kliniczne”, które odb?dzie si? w Krakowie w dniach 19-20 czerwca, 2008.

Motywem przewodnim IV Sympozjum jest „Mia?d?yca wielopoziomowa – problem interdyscyplinarny”. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w Interdyscyplinarnej Sesji Panelowej z prezentacj? przypadków klinicznych i dyskusj? z udzia?em prezesów towarzystw naukowych.

Zwie?czeniem pierwszego dnia obrad b?dzie Spotkanie Za?o?ycielskie Polskiego Forum Obrazowania. Inicjatywa powo?ania Forum zrodzi?a si? podczas poprzedniego Sympozjum uznaj?c, ?e konieczne jest stworzenie platformy wspó?pracy w zakresie implementacji nieinwazyjnych technik diagnostycznych w praktyce klinicznej w ró?nych specjalno?ciach.

Program Sympozjum obejmuje tak?e III Warsztaty Kardiologiczno-Radiologiczne, organizowane we wspó?pracy z Sekcj? Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcj? Radiologii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz z Sekcj? Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej.

Zapraszamy do udzia?u w Sympozjum wszystkich zainteresowanych zach?camy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji dotycz?cej wspó?czesnych mo?liwo?ci prewencji, diagnostyki i leczenia chorób serca z zaj?ciem t?tnic wie?cowych i naczy? obwodowych.

Mamy nadziej?, ?e ta krótka zapowied? IV Mi?dzynarodowego Sympozjum b?dzie wystarczaj?c? zach?t? do spotkania si? w czerwcu 2008 r. w Krakowie.


Dr hab. med. Mieczyslaw Pasowicz
Przewodnicz?cy Komitetu Organizacyjnego

 Wi?cej: http://www.szpitaljp2.krakow.pl/prewencja/2008/org/


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA