strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
03-04-2008  Gda?ski patent na ?mierteln? chorob?

Czy w Trójmie?cie powstanie lek na ?mierteln? chorob? Sanfilippo? Naukowcy z UG opracowali taki specyfik, ale na kolejne fazy niezb?dnych bada? klinicznych potrzebuj? kilkudziesi?ciu milionów z?otych.Kto powinien finansowa? badania nad nowymi lekami?

obligatoryjnie koncerny farmaceutyczne

42%

instytucje ubezpieczeniowe

5%

rz?dy narodowe

31%

ONZ

22%

??cznie g?osów: 771

Preparat, który zosta? opracowany przez zespó? pod kierunkiem prof. Grzegorza W?grzyna z Katedry Biologii Molekularnej UG, przeszed? pomy?lnie przez pierwsz? faz? bada? klinicznych.

- Wyniki s? obiecuj?ce. Wszystkie parametry choroby obserwowane u dzieci uleg?y poprawie. Wyniki naszych bada? przyj?to do druku w czasopi?mie medycznym "Current Therapeutic Research", czyli zaakceptowano przez ?wiatowe ?rodowisko naukowe – mówi? dziennikarzom prof. W?grzyn.

Sanfilippo to trudna do zdiagnozowania choroba genetyczna, która wyst?puje raz na 40-100 tys. urodze?. W jej efekcie organizm nie produkuje enzymu odpowiedzialnego za przemian? cukrów z?o?onych, co prowadzi do odk?adania ich w tkance ??cznej i stopniowego niszczenia narz?dów. W kilkana?cie lat u chorego nast?puje regres umys?owy. Mózg przestaje si? prawid?owo kontaktowa? z organizmem i cz?owiek umiera.

Odkrycie naukowców z UG jest wyj?tkowe, poniewa? jak dot?d nikomu nie uda?o si? nawet zahamowa? choroby Sanfilippo, a tym bardziej jej odwróci?. Tymczasem wyniki pierwszej, trwaj?cej rok fazy prób klinicznych s? niezwykle optymistyczne. Nast?pne próby tak?e trwa?yby oko?o roku.

Kolejne fazy bada? przeprowadza si? z u?yciem "podwójnie ?lepej próby", czyli takiej, w której ani badani, ani badacze nie wiedz?, czy dana osoba przyjmuje placebo, czy w?a?ciwy specyfik. Gdyby wyniki tych faz by?y pomy?lne, lek opracowany w Polsce mo?na by rozprowadza? na ca?ym ?wiecie.

Takie badania s? niezwykle kosztowne. Na ich sfinansowanie nie starcz? ?rodki uniwersytetu, ani nawet rz?dowe granty. Niezb?dne jest wsparcie koncernów farmaceutycznych. Poniewa? jednak na ca?ym ?wiecie jest "jedynie" kilka tysi?cy chorych na chorob? Sanfilippo, koncerny nie pal? si? do wspó?finansowania bada?.

Z gda?skimi naukowcami wspó?pracuje zespó? dra Briana Biggera z University of Manchester w Wielkiej Brytanii. Razem prowadz? badania na myszach w zakresie oddzia?ywania genisteiny (podstawowy sk?adnik leku) na organizmy ?ywe.

- Eksperymenty na myszach s? dla nas wa?ne, gdy? pozwalaj? odpowiedzie? na pytanie, czy podawany specyfik jest bezpieczny i czy w ogóle dzia?a. Zanim podamy lek pacjentom, musimy by? przekonani, ?e jest on bezpieczny. Mamy bardzo dobry, mysi model mukopolisacharydoz, st?d te? wybrano do bada? w?a?nie te zwierz?ta – t?umaczy? doktor Bigger w czasie wyk?adu na gda?skiej uczelni.

Tymczasem, o metodzie polskich naukowców zrobi?o si? g?o?no. Podobne badania prowadzono s? w USA i we W?oszech.

?ród?o: PAP 


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA