strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
02-04-2008  Selvita strategicznym inwestorem w BioCentrum

Krakowskie firmy biotechnologiczne BioCentrum Sp. z o.o. i Selvita Sp. z o.o. nawi?za?y strategiczn? wspó?prac? w zakresie dostarczania produktów i us?ug dla bran?y farmaceutycznej i biotechnologicznej. W ramach nawi?zanej wspó?pracy BioCentrum wejdzie do grupy kapita?owej Selvita i skoncentruje ca?y potencja? obydwu firm w zakresie bada? kontraktowych ADMET dla firm farmaceutycznych, w tym analiz biochemicznych w zakresie chemii bia?ek i mikrobiologicznych oraz produkcji preparatów bia?kowych. Selvita b?dzie dalej rozwija? ofert? grupy w zakresie projektowania innowacyjnych zwi?zków terapeutycznych, informatyki i us?ug chemicznych dla przemys?u farmaceutycznego oraz prowadzi? innowacyjne badania w?asne.

- Wspó?praca z Selvit? pomo?e nam dynamicznie rozwin?? dzia?alno?? us?ugow?, przeznaczy? wi?ksze ?rodki na marketing i rozwój naszych produktów oraz rozbudowa? i lepiej wyposa?y? nasze laboratorium - powiedzia? Prof. Adam Dubin, za?o?yciel i dotychczasowy Prezes BioCentrum. - W ci?gu czterech lat od powstania BioCentrum zdoby?o dobr? opini? na rynku krajowym i mi?dzynarodowym. We wspó?pracy z Wydzia?em Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiello?skiego wytworzyli?my unikalne w skali europejskiej kompetencje badawcze. Teraz przyszed? czas, ?eby dotrze? z nimi do szerszego grona klientów.

W wyniku porozumienia Selvita obj??a 64% udzia?ów w BioCentrum poprzez podniesienie kapita?u spó?ki i odkupienie udzia?ów od udzia?owców mniejszo?ciowych, nie zwi?zanych aktualnie z firm?. Do poszerzonego zarz?du spó?ki wejd? przedstawiciele zarz?du Selvity - Pawe? Przewi??likowski, który obejmie stanowisko Prezesa Zarz?du BioCentrum, i Bogus?aw Sieczkowski, na stanowisko Vice Prezesa Zarz?du BioCentrum. Prof. Adam Dubin, obecnie na stanowisku Vice Prezesa Zarz?du BioCentrum, zaanga?uje si? tak?e w projekty badawcze Selvity, obejmuj?c stanowisko Przewodnicz?cego siedmioosobowej Rady Naukowej Selvity, w której oprócz niego zasiadaj? wiod?cy polscy naukowcy specjalizuj?cy si? w badaniach biomedycznych.

-Jeste?my pod du?ym wra?eniem osi?gni?? BioCentrum - powiedzia? Bogus?aw Sieczkowski. - Firma zdoby?a ju? klientów z bran?y biotechnologicznej w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i USA. Dynamicznie zwi?ksza przychody i utrzymuje wysok? rentowno??. Inwestycja pomo?e w pe?ni wykorzysta? synergi? pomi?dzy naszymi firmami w obszarze obs?ugi klientów, bada? i infrastruktury.

BioCentrum jest prywatnym przedsi?biorstwem dzia?aj?cym w obszarze biotechnologii. Jednym z jego g?ównych celów jest u?atwienie kontaktów mi?dzy badaczami uniwersyteckimi, a firmami sektora farmaceutycznego. Firma powsta?a w czerwcu 2004 roku, przy wsparciu w?adz rektorskich Uniwersytetu Jagiello?skiego i Dziekana Wydzia?u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, a tak?e Centrum Innowacji i Transferu Technologii UJ. Jest w gronie cz?onków za?o?ycieli Polskiej Platformy Technologicznej Biotechnologii, Klastra Life Science oraz Polskiej Izby Przemys?owej Zaawansowanych Technologii, dzia?a aktywnie w Akademickim Centrum Technologicznym AKCENT Ma?opolska oraz w projekcie Ma?opolskie Centrum Biotechnologii.

Firma wykonuje w?asne prace badawczo-rozwojowe i wdro?eniowe w zakresie czynników wirulencji bakterii jako potencjalnych celów terapeutycznych oraz peptydów antybakteryjnych jako mo?liwych antybiotyków, prowadzi te? zlecone prace B+R oraz us?ugi naukowo-badawcze, obejmuj?ce opracowanie i produkcj? w skali laboratoryjnej mysich przeciwcia? monoklonalnych. Przyjmuje zlecenia na analizy sekwencjonowania i sk?adu aminokwasowego, 2D elektroforezy oraz oczyszczania bia?ek. Specjalizuje si? w produkcji wysoko-oczyszczonych i wysoko-aktywnych enzymów, inhibitorów i innych bia?ek aktywnych biologicznie, w tym bia?ek rekombinowanych w bakteryjnych systemach ekspresyjnych.

BioCentrum wspólnie z Uniwersytetem Jagiello?skim jest wspó?w?a?cicielem dwóch zg?osze? patentowych w zakresie biotechnologii. Jest tak?e udzia?owcem spó?ki Mabion, opracowuj?cej terapeutyczne przeciwcia?a monoklonalne.
 
?ród?o: Selvita 

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA