strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
27-03-2008  Czad w leczeniu chorób p?uc

Truj?cy tlenek w?gla nazywany tak?e czadem mo?e pomóc pacjentom z powa?nymi chorobami p?uc - informuje "New Scientist".

Tlenek w?gla (CO) jest bezbarwnym, bezwonnym gazem o w?a?ciwo?ciach truj?cych. Powstaje podczas spalania w?gla i jego zwi?zków przy niedostatecznym dop?ywie tlenu - podczas po?arów, w piecach, termach gazowych czy silnikach spalinowych. Sporo wdychaj? go palacze papierosów.

Tlenek w?gla jest siln? trucizn?. Z powodu zatrucia tym zwi?zkiem - czyli zaczadzenia- co roku umieraj? tysi?ce ludzi. Ci, którzy prze?yj?, mog? dozna? uszkodze? mózgu. Toksyczno?? tlenku w?gla wynika z jego zdolno?ci do blokowania hemoglobiny - bia?ka przenosz?cego tlen.

Niewielkie ilo?ci tego truj?cego gazu powstaj? w ludzkim organizmie. Ma?e dawki rozszerzaj? naczynia krwiono?ne i hamuj? procesy zapalne. Specjali?ci od pewnego czasu próbowali wykorzysta? te w?a?ciwo?ci czadu przy przeszczepianiu narz?dów. Jednak wdychanie tlenku w?gla jest niebezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego - ?atwo przedawkowa?.

Holenderscy naukowcy z uniwersytetu w Groningen uwa?aj?, ?e bardzo niskie dawki tlenku w?gla mog? pomaga? osobom chorym na astm? oraz przewlek?? obturacyjn? chorob? p?uc (POCHP), cz?sto wyst?puj?c? zw?aszcza u osób pal?cych. Tlenek w?gla ?agodzi reakcje zapalne i poprawia stan chorych

Holendrzy podawali 18 osobom niskie dawki czadu po dwie godziny dziennie przez cztery kolejne dni. Nast?pnie w ?luzie pobranym z ich p?uc zmierzyli poziom poszczególnych komórek odporno?ciowych, zwi?zanych z reakcja zapaln?. Okaza?o si?, ?e spad? on o jedn? trzeci?; poza tym sama tkanka p?ucna sta?a si? bardziej odporna.

Planowane s? dalsze badania kliniczne. By? mo?e uda si? tak?e opracowa? leki powoli uwalniaj?ce tlenek w?gla bez potrzeby k?opotliwego i niebezpiecznego wdychania. Nie wiadomo, czy czad sprawdzi si? w praktyce - ró?nica mi?dzy dawk? lecznicz? a gro?n? dla ?ycia jest niewielka. PMW

?ród?o: PAP - Nauka w Polsce


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA