strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
26-03-2008  Zduszony rynek bada? klinicznych

Podwójne opodatkowane blokuje rozwój bran?y. Przez cztery lata od akcesji do UE nie zd??yli?my dokona? zmian w przepisach o VAT

 

– Obni?enie 22-proc. VAT lub zwolnienie us?ug bada? klinicznych z tego podatku niew?tpliwie spowoduje, ?e Polska zyska na atrakcyjno?ci dla mi?dzynarodowych firm z bran?y – uwa?a dr Wojciech Mase?bas, prezes Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Bada? Klinicznych w Polsce. – Koszt bada? by?by wówczas porównywalny do tego, co trzeba zap?aci? we Francji czy Belgii.

Na razie wi?kszo?? firm wykonuj?cych takie badania (na rynku dzia?a ich ok. 87 firm, w tym ok. 20 mi?dzynarodowych korporacji) obci??ana jest przez fiskusa 22-proc. VAT. A to dlatego, ?e tzw. monitorowanie bada? klinicznych ?wiadczonych dla zagranicznych zleceniodawców, zgodnie z obowi?zuj?c? klasyfikacj? statystyczn?, jest zaliczane a? do czterech ró?nych grup us?ug. To, czy zostanie ob?o?one stawk? 22- proc., czy zwolnione z podatku, zale?y od interpretacji urz?dników skarbówki. Najcz??ciej wybieraj? pierwsz? opcj?.

St?d koszt zakupu us?ugi bada? klinicznych w Polsce jest wy?szy ni? w innych krajach europejskich. Co prawda zleceniodawca z zagranicy, je?li ma swoj? siedzib? w UE lub Szwajcarii, mo?e domaga? si? zwrotu podatku, ale to te? kosztuje i wymaga czasu. W najgorszej sytuacji s? firmy ameryka?skie, gdzie nie ma VAT. Nic wi?c dziwnego, ?e potencjalny kontrahent woli zleci? badania kliniczne np. w Belgii, gdzie us?uga nie jest opodatkowana.

Problem nie zosta? rozwi?zany przez polskie w?adze mimo up?ywu prawie czterech lat od akcesji. Mia?a go usun?? planowana w ostatniej kadencji parlamentu nowelizacja przepisów o VAT, jednak projekt przepad? wraz z poprzednim Sejmem. St?d te? zdecydowana reakcja Komisji Europejskiej.

Jednak to nie kwestia VAT jest dzi? najwa?niejsz? barier? ograniczaj?c? rozwój polskiego rynku bada? klinicznych, bo przecie? s? kraje znacznie pod tym wzgl?dem dro?sze, gdzie wykonuje si? o wiele wi?cej bada? ni? w Polsce. Znacznie dotkliwsze s? utrudnienia natury administracyjnej, jak konieczno?? podpisywania umów przed sk?adaniem wniosku o badania, co wyd?u?a czas rejestracji nowych cz?steczek. Nasze prawo nie rozstrzyga te? jednoznacznie, w jaki sposób powinny by? prowadzone rozliczenia finansowe dotycz?ce bada? klinicznych.

 

Autor: Beata Chom?towska

?ród?o: Rzeczpospolita

 


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA