strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
22-03-2008  Bran?a z przysz?o?ci?

Warto?? ?wiatowego rynku farmaceutyków do 2020 r. podwoi si?. Sprzeda? leków si?gnie wówczas niemal 1,3 biliona dolarów. Nale?y spodziewa? si? dalszej konsolidacji w bran?y.

W 2006 r. warto?? ?wiatowego rynku farmaceutycznego wynios?a niemal 650 mld dolarów. 48 proc. przypad?o na USA, 30 proc. na Europ?, 10 proc. na Japoni?, pozosta?e 12 proc. na reszt? ?wiata. Do 2020 r. warto?? rynku wzro?nie, zdaniem analityków PricewaterhouseCoopers, do 1,3 bin dolarów. Wed?ug ich szacunków, Stany Zjednoczone pozostan? najwi?kszym rynkiem ?wiata (39 proc.). Wzro?nie udzia? Brazylii, Chin, Indii, Indonezji, Meksyku, Rosji i Turcji. Do tego czasu 20 proc. sprzeda?y b?dzie generowane w?a?nie w tych krajach.

Wielu ekspertów uwa?a ponadto, ?e w najbli?szym czasie mo?emy spodziewa? si? konsolidacji w bran?y. Najsilniejsze rozmiary proces ten przybierze w Indiach. Wszyscy s? równie? zgodni co do tego, ?e segment ten b?dzie si? dalej rozwija?, z najlepszymi perspektywami wzrostu b?dziemy za? mie? do czynienia na rynkach azjatyckich.

Czas krajów rozwijaj?cych si?

W tym roku, zdaniem firmy badawczej IMS Health, spodziewa? si? mo?emy drobnego spowolnienia rozwoju ?wiatowego rynku medykamentów. Sprzeda? wzro?nie o 5-6 proc. do 735 mld dolarów (w 2007 r. rynek wzrós? o 6-7 proc.). Spadek tempa zwy?ki spowodowany zostanie m.in. obni?eniem kosztów terapii medycznej w wielu segmentach oraz problemami zwi?zanymi z kwesti? w?asno?ci intelektualnej. Specjali?ci uwa?aj? ponadto, ?e w najbli?szym czasie najlepsze warunki wzrostu obserwowa? b?dziemy w kraj ach rozwijaj?cych si? i w segmencie leków specjalistycznych, a nie podstawowych.

Nie ca?y rynek ?wiatowy b?dzie si? jednak rozwija? równomiernie. W niektórych kraj ach obserwowa? b?dziemy bowiem wzrost nawet o 12-13 proc. Specjali?ci z IMS Helath najlepsze perspektywy widz? przed Chinami, Brazyli?, Kore? Po?udniow?, Indiami, Turcj? i Rosj?. Te rynki mog? osi?gn?? w tym roku warto?? 85-90 mld dolarów. Lepsze mo?liwo?ci rozwoju to g?ownie zas?uga wi?kszego dost?pu do leków generycznych (tzn. nieoryginalnych) i innowacyjnych medykamentów dzi?ki poprawie w jako?ci i dost?pno?ci podstawowej opieki medycznej oraz coraz cz?stszemu korzystaniu przez ludzi z prywatnej s?u?by zdrowia

- 2008 r. b?dzie pod wieloma wzgl?dami punktem zwrotnym dla globalnego rynku farmaceutycznego. Pierwszy raz w historii siedem du?ych rynków (USA, Japonia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, W?ochy i Hiszpania - red.) odpowiedzialnych b?dzie jedynie za 50 proc. wzrostu w bran?y, podczas gdy siedem rozwijaj?cych si? rynków (Chiny, Brazylia, Meksyk, Korea Po?udniowa, Indie, Turcja, Rosja - red.) dostarczy a? 25 proc. ?wiatowego wzrostu - ocenia Murray Aitken z IMSHeath.

Boom nie na ca?ym rynku

Do 2020 r. warto?? rynku farmaceutycznego ulegnie podwojeniu. Eksperci z Datamonitor oceniaj?, ?e najtrudniej o szybk? popraw? wyników b?dzie globalnym koncernom. Ich skala dzia?alno?ci ju? teraz jest bardzo du?a. Ze wzgl?du na wysok? baz? trudniej jest im osi?ga? szybkie przyrosty. Firmy te nie stoj? jednak na straconej pozycji. Zdaniem badaczy, w najbli?szym czasie mo?emy spodziewa? si?, ?e wielkie koncerny farmaceutyczne b?d? d??y?y do poprawy wyników poprzez osi?ganie wi?kszej efektywno?ci (ograniczanie kosztów) i ??czenie si? z innymi du?ymi producentami medykamentów. Coraz mocniej widoczne b?dzie równie? przejmowanie przez nich m.in. firm biotechnologicznych czy producentów generyków. Spodziewa? nale?y si? równie? poszukiwania przez du?ych graczy mo?liwo?ci rozwoju poprzez kupno przedsi?biorstw spoza bran?y farmaceutycznej (m.in. wytwórców przyrz?dów medycznych i diagnostycznych).

Najbli?szy czas to tak?e rekordowo niski wzrost kraj ów rozwini?tych. Na USA i pi?? najwi?kszych rynków europejskich (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, W?ochy) przypadnie w tym roku 4-5 proc. wzrostu, podczas gdy na Japoni? zaledwie 1-2 proc. Najwa?niejsze przyczyny spowolnienia to m.in. wyga?ni?cie patentów na wiele leków oryginalnych i towarzysz?ce im rosn?ce zu?ycie ta?szych generyków czy bardziej restrykcyjne procedury kontroli bezpiecze?stwa produktów, które doprowadz? do spowolnienia wprowadzania nowych medykamentów.

Post?puj?ca konsolidacja

14,5 mld dolarów zap?aci? w ubieg?ym roku Schering-Plough za Organom Bioscences (nale??cy wcze?niej do Akzo Nobel). 4,2 mld dolarów dosta? Mitsubishi Chemical Holding od Mitsubishi Tanabe Pharma za Mitsubishi Pharma Corp. To najwi?ksze ubieg?oroczne transakcje na rynku farmaceutycznym. W bran?y zauwa?y? si? da?o silne dzia?ania konsolidacyjne. Zdaniem analityków, w najbli?szych latach w dalszym ci?gu obserwowa? b?dziemy proces ??czenia si? podmiotów i przejmowania mniejszych przez wi?ksze. Stephen Pope, szef dzia?u analiz Cantor Fitzgerald Europe, uwa?a, ?e przedsi?biorstwa b?d? si? decydowa?y na kupno innych firm, gdy? jest to zdecydowanie mniej czasoch?onny proces ni? budowa fabryki od podstaw. - Oczywi?cie, wa?nym pytaniem pozostaje, kto mo?e zosta? kupiony - mówi Pope i dodaje: -S?dz?, ?e w Europie zagro?one przej?ciem mog? by? chocia?by Sire, Merck, a nawet AstraZeneca. Analitycy z Deutsche Banku przewiduj?, ?e szczególnie nasilenie proces konsolidacji przybierze w Indiach.

Przej?cia z Polsk? w tle

Badania IMS Health wykazuj?, ?e w zesz?ym roku warto?? polskiego rynku farmaceutycznego, licz?c wed?ug sprzeda?y medykamentów via apteki, wzros?a o ponad 8 proc, do oko?o 22 mld z?. Najwi?kszym graczem na polskim rynku w minionym roku by?a Polpharma (przychody oko?o 1 mld z?). Nie uchroni?o to jednak spó?ki ze Starogardu Gda?skiego przed przej?ciem. Za 1,3 mld dolarów kupi j? w?gierski Gedeon Richter, je?li na transakcj? zgodzi si? Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W efekcie powstanie najwi?kszy podmiot na wartym oko?o. 85 mld dolarów rynku Europy ?rodkowo-Wschodniej.

Zdaniem znawców, to nie koniec konsolidacji w tej cz??ci Europy. Eksperci z PMR s?dz?, ?e proces ten b?dzie si? posuwa? na Wschód. Szczególn? popularno?ci? mog? si? cieszy? Ukraina, Turcja, Rosja, Rumunia i Bu?garia. S? to bowiem kraje, w których koncerny zagraniczne s? jeszcze ma?o obecne. Ponadto ich rynki farmaceutyczne s? na razie stosunkowo ma?o rozwini?te, odznaczaj? si? jednak du?ymi perspektywami wzrostu. W najbli?szym czasie, zdaniem analityków PMR, obiektem przej?? mog? sta? si? m.in. Pharmstandart z Rosji, Antibiotice i Biofarm z Rumunii oraz Darnits z Ukrainy. Nad ekspansj? zagraniczn? zastanawia? si? b?d? z pewno?ci? polskie firmy. Mog? one jednak napotka? trudno?ci ze wzgl?du na rosn?ce zainteresowanie regionem wielkich koncernów mi?dzynarodowych, które równie? zaanga?uj? si? zapewne w konsolidacj? tego rynku.

Autor: Anna Koper

?ród?o: Parkiet 


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA