strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
16-03-2008  Bez etyki bada? klinicznych nie ma post?pu

Bez dobrze prowadzonych bada? klinicznych nie ma post?pu medycyny. Dlatego tak wielkie znaczenie ma w ich przypadku przestrzeganie norm etycznych i prawnych - mówili uczestnicy konferencji "Badania kliniczne - szanse i zagro?enia".
Pewnego rodzaju badania kliniczne prowadzi? ju? król Babilonii, Nabuchodonozor II, 2600 lat temu. ?ywi? swoje dzieci wy??cznie mi?sem i winem. Czworo z dzieci poprosi?o, by dawano im raczej chleb i wod? - i po 10 dniach czu?y si? lepiej ni? po winie i mi?sie - mówi?a dr. El?bieta Wojtasik.

Wspó?czesne badania kliniczne zajmuj? si? mi?dzy innymi obserwacj? wp?ywu ?rodowiska na du?e grupy osób oraz cz?sto?ci? wyst?powania poszczególnych zjawisk. Szczególnie popularne s? te, które pozwalaj? w praktyce sprawdzi? skuteczno?? leku.

Cz??ci pacjentów podaje si? nowy lek, pozosta?ym - lek dobrze znany i skuteczny, a je?li takiego nie ma - placebo, czyli preparat który lek tylko udaje. Ani pacjent, ani podaj?ca mu leki osoba nie powinni wiedzie?, kto co dostawa? - a? do zako?czenia bada?. Wtedy organizatorzy rozszyfrowuj? zakodowane dane i mo?na oceni? wyniki.

Tak jest w idealnej sytuacji - bywa, ?e lek okazuje si? szkodliwy i badania trzeba przerwa? albo prowadz?cy je naukowiec umy?lnie lub przypadkowo zafa?szuje wyniki. Licz? si? nawet takie detale jak koperty z materia?ami pozwalaj?cymi zidentyfikowa? pacjentów - je?li s? prze?wituj?ce, mo?na przeczyta? tajne informacje bez ich otwierania...

Jak powtarzali uczniowie prof. Or?owskiego, w niejednej pracy naukowej jest wi?cej cudów, ni? w ?ywotach ?wi?tych. Do pracy badawczej sk?aniaj? najró?niejsze przyczyny - ch?? ul?enia pacjentom w cierpieniu, presja prze?o?onych, chciwo??, ??dza s?awy, znudzenie rutyn? codziennej pracy, zaburzenia emocjonalne... - mówi? dr Frank Wells, wspó?przewodnicz?cy grupy roboczej do spraw etyki Europejskiego Forum na rzecz Dobrej Praktyki Bada? Klinicznych (EFGCP).

Rzadko, ale na ?wiecie zdarzaj? si? przypadki fa?szowania danych, w??czania do bada? nieistniej?cych pacjentów, w??czanie jednej osoby do dwóch ró?nych bada?, podrabiania zgody komisji etycznej na przeprowadzenie prac. Dlatego badania przeprowadza si? w wielu o?rodkach - je?li gdzie? pojawiaj? si? podejrzane wyniki, ?atwiej to wychwyci?.

G?ówn? trosk? osób i instytucji czuwaj?cych nad prawid?owym przebiegiem bada? klinicznych jest dobro pacjenta. Kontroluje si? jako?? danych, poprawno?? prowadzenia badania, sprawdza wewn?trzny nadzór.

Jednym z krajów, w których najwcze?niej uregulowano prawnie spraw? bada? klinicznych by?y Niemcy po II wojnie ?wiatowej. Kodeks Norymberski zak?ada? mi?dzy innymi ?wiadom? zgod? pacjenta, mo?liwo?? przerwania bada? i wycofania si? w ka?dej chwili. W roku 1964 og?oszono Deklaracj? Helsi?sk?, któr? po??czono w roku 1975 z Kodeksem Norymberskim i wielokrotnie nowelizowano. Obecnie badania kliniczne w Unii Europejskiej reguluj? dyrektywy Parlamentu Europejskiego z roku 2001 i 2005.

Rocznie w Polsce sk?ada si? oko?o 450 wniosków o przeprowadzenie bada? klinicznych. Pacjentów do udzia?u nich mo?e zach?ca? dost?p do nowych metod leczenia i lepsza opieka medyczna (stan zdrowia uczestników bada? trzeba bada? bardzo cz?sto). Wbrew wyra?anym niekiedy obawom, nie czuj? si? jak króliki do?wiadczalne. Z drugiej strony ci??ko chorzy pacjenci znajduj? si? niekiedy w sytuacji przymusowej i widz? w uczestnictwie w badaniach jedyn? szans?, a zawi?y sposób formu?owania umów przez organizuj?ce badania kliniczne firmy, które produkuj? leki utrudnia ich pe?ne zrozumienie.
?ród?o: PAP

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA