strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
14-03-2008  Podwójny VAT przed Trybuna?

Komisja Europejska wyst?pi?a do Polski z formalnym wnioskiem o dostosowanie do wspólnotowej dyrektywy w sprawie VAT krajowych przepisów w zakresie tego podatku.

Chodzi o regulacje dotycz?ce miejsca ?wiadczenia us?ug. To ju? drugi etap post?powania prowadzonego w tej sprawie przez Bruksel?, po skardze kilku firm zajmuj?cych si? badaniami klinicznymi. Je?li w ci?gu dwóch miesi?cy nie zastosujemy si? do zalece? Komisji, grozi nam Europejski Trybuna? Sprawiedliwo?ci. Adam Kruszewski, prezes zarz?du regionalnej firmy badawczej KCR przyjmuje t? informacj? z rado?ci?. Jest szansa, ?e dzi?ki presji ze strony Komisji Ministerstwo Finansów zdecyduje si? wreszcie na krok, który odblokuje rozwój bran?y.

Do tej pory Polska, staj?c si? cz?onkiem Unii Europejskiej, nie zharmonizowa?a swoich przepisów o VAT ze standardami wspólnotowymi. Chocia? tzw. VI dyrektywa unijna sugeruje, ?e us?ugi eksperckie, do których nale?? równie? badania kliniczne, powinny by? opodatkowane VAT tylko w kraju odbiorcy us?ugi, wi?kszo?? firm wykonuj?cych takie badania (a na rynku dzia?a ok. 87 podmiotów, w tym ok. 20 mi?dzynarodowych korporacji) na ogó? obci??ana jest dzi? przez fiskusa 22% VAT.


?ród?o: Rzeczpospolita

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA