strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
07-03-2008  Tracimy zlecenia na badania leków

Przychody polskich szpitali i firm zwi?zanych z prowadzeniem bada? klinicznych nowych leków si?gaj? 2 mld euro, ale przegrywamy z innymi krajami. NIK zamierza t? bran?? skontrolowa?.

Najwy?sza Izba Kontroli planuje masowo sprawdzi? placówki prowadz?ce badania kliniczne nowych leków. To efekt kontroli przeprowadzonej w szpitalu klinicznym w Katowicach.

- Wyst?puj? tam powa?ne nieprawid?owo?ci, tak?e w przypadku prowadzonych bada? klinicznych i nale?y sprawdzi?, czy jest to jednorazowy przypadek czy powszechne zjawisko - mówi Ma?gorzata Pomianowska, rzecznik NIK.

NIK uzna?a, ?e ?l?ski szpital traci? na badaniach, bo placówka dostawa?a za nie znacznie mniejsze wynagrodzenie ni? prowadz?cy je lekarze.

Uruchomienie ogólnopolskiej kontroli placówek medycznych b?dzie mo?liwe w 2009 roku - w tym roku NIK ju? nie zdo?a przeprowadzi? jej na tak du?? skal?.

Bez gwa?townych ruchów

Eksperci i firmy zaanga?owane w prowadzenie bada? obawiaj? si?, ?e kontrola NIK mo?e doprowadzi? do zablokowania bada? w Polsce.

- Je?li s? nadu?ycia, nale?y spraw? skierowa? do prokuratora. Ale trzeba bardzo uwa?a?, aby nie wyla? dziecka z k?piel?. Nie tak dawno afera z jednym lekarzem w roli g?ównej doprowadzi?a do zahamowania operacji przeszczepów organów w Polsce - mówi Adam Kruszewski, prezes firmy KCR, która prowadzi badania.

Wojciech Mase?bas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Bada? Klinicznych w Polsce, wyja?nia, ?e wsz?dzie na ?wiecie badacze (lekarze i ich zespo?y) dostaj? wynagrodzenie wy?sze ni? placówka, w której trwa badanie.

- Prawo powierza wszystkie obowi?zki badaczowi i sponsorowi badania. Placówka, w której trwa badanie, nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci. A zanim badanie zostanie zatwierdzone, umowy okre?laj?ce warunki - w tym finansowe - s? przedstawiane ministrowi zdrowia - podkre?la Wojciech Mase?bas.

?rednio szpital dostaje 20 - 30 proc. wynagrodzenia badacza. Dodatkowo sponsor p?aci placówce za ka?de u?ycie sprz?tu diagnostycznego, np. rezonansu, tomografu.

Ryzykujemy 7 mld z?

Rynek jest wart w sumie oko?o 7 mld z?. Na t? kwot? sk?adaj? si? przychody szpitali i przychodni, w których prowadzone s? badania, wynagrodzenia dla badaczy, czyli lekarzy i ich zespo?ów, spó?ek CRO (Contract Research Organization), które zajmuj? si? organizacj? i monitorowaniem bada? na zlecenie producenta danego leku, a tak?e firm spoza sektora medycznego.

- Z tej sumy do polskich placówek systemu ochrony zdrowia trafia oko?o 2 mld z?. Dodatkowa warto?? to dost?p do nowoczesnych leków, których w szpitalach jest ci?gle za ma?o - mówi Wojciech Mase?bas.

Warto?? rynku bada? ro?nie w Polsce ?rednio o 15 proc. rocznie. Polska zaczyna jednak traci? zlecenia. W 2006 roku Centralna Ewidencji Bada? Klinicznych dzia?aj?ca przy Urz?dzie Rejestracji Leków przyj??a 504 zg?oszenia nowych bada?. W 2007 roku by?o ich ju? tylko 494.

- Rynek ?wiatowy, ale przede wszystkim rynek Europy ?rodkowej i Wschodniej ro?nie na poziomie 30 proc. W?grzy, Czesi, Rosjanie wyprzedzaj? nas pod wzgl?dem liczby nowych zlece?. To wina biurokratycznych opó?nie?. Teoretycznie rejestracja badania w Polsce powinna trwa? maksymalnie 60 dni, ale w praktyce zabiera to 20, a nawet 40 dni wi?cej - mówi Wojciech Mase?bas.

ZE STRONY PRAWA

Prowadzenie i wynagradzanie za prowadzenie bada? klinicznych reguluje art. 37 ustawy Prawo farmaceutyczne. Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z u?yciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach. (...) Prowadzenie badania nie zwalnia sponsora i badacza od odpowiedzialno?ci karnej lub cywilnej wynikaj?cej z prowadzonego badania. (...) Uczestnik badania mo?e w ka?dej chwili bez szkody dla siebie wycofa? si? z badania. (...) Za szkody wyrz?dzone w zwi?zku z prowadzeniem badania klinicznego odpowiedzialny jest sponsor i badacz. (...) Badanie mo?na rozpocz??, je?eli komisja bioetyczna wyda?a pozytywn? opini? w sprawie prowadzenia badania oraz minister w?a?ciwy do spraw zdrowia wyda? pozwolenie na prowadzenie badania. (...)

Autor: Katarzyna Mokrzycka

?ród?o: www.gazetaprawna.pl 


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA