strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
06-03-2008  Badania kliniczne, czyli dodatkowe ?ród?o dochodów

Szans? na zwi?kszenie domowego bud?etu lekarzy jest wspó?praca z firmami specjalizuj?cymi si? w badaniach klinicznych. Firmy CRO (Contract Research Organisation) coraz cz??ciej decyduj? si? na zatrudnienie freelancerów.

Warunkiem jest posiadanie wcze?niejszego do?wiadczenia w prowadzeniu bada? klinicznych. Dobrze jest widziane do?wiadczenie w pracy monitora bada? klinicznych oraz za?o?enie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej i podpisanie umowy z tak? firm?. Stawki wahaj? si? od ok. 50 do 120 z? (brutto) za godzin? pracy i zale?? od firmy oraz od do?wiadczenia monitora freelancera.

Je?li lekarz nie pracowa? wcze?niej jako monitor, szans? na dorobienie do podstawowej pensji jest praca badacza lub wspó?badacza (ale wed?ug polskiego prawa obowi?zuje obecnie tylko jedno okre?lenie - badacz).
Kwoty za udzia? lekarza (badacza) w badaniu klinicznym wahaj? si? od oko?o kilkuset do kilku tysi?cy euro brutto (nawet 5-6 tys. euro brutto za d?ugie badania onkologiczne albo skomplikowane badania II fazy w neurologii). Wynagrodzenie jest zale?ne od wielu czynników, m.in. fazy badania, liczby koniecznych do wykonania procedur (bada? dodatkowych, skal oceny stanu zdrowia pacjenta etc.) oraz skomplikowanej logistyki badania i czasu jego trwania. Wynagrodzenie to obejmuje ca?y czas trwania badania, wszystkie wizyty pacjenta w o?rodku oraz sta?? opiek? lekarsk?. Pe?na kwota wynagrodzenia dotyczy tylko pacjentów, którzy zostali prawid?owo w??czeni przez lekarza do badania i uko?czyli badanie zgodnie z protoko?em i wszelkimi wymogami (stawianymi przez sponsora, prawnymi i zasadami Good Clinic Practice). Czas trwania badania mo?e wynosi? od kilku tygodni do kilku lat, zatem wynagrodzenie kilku tysi?cy euro mo?e by? roz?o?one, np. na 2-3 lata.

?ród?o: Puls Medycyny


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA