strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
05-03-2008  Adamed zapowiada rozpocz?cie bada? klinicznych innowacyjnego leku na cukrzyc? w 2009 roku

Firma farmaceutyczna Adamed przedstawi?a dotychczasowe osi?gni?cia prowadzonego w jej laboratoriach projektu PPAR - bada? nad innowacyjnym polskim lekiem przeciwko cukrzycy typu 2 oraz zapowiedzia?a jego wej?cie do fazy bada? klinicznych w 2009 roku. Prezentacja odby?a si? na konferencji naukowej “Insulinooporno?? - od podstaw molekularnych do mo?liwo?ci terapeutycznych”, która mia?a miejsce w dniach 8-10 lutego br. w Bia?owie?y.

Konferencja nt. insulinoodporno?ci zosta?a zorganizowana przez Adamed wspólnie z Klinik? Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewn?trznych Akademii Medycznej w Bia?ymstoku, pod patronatem bia?ostockiego oddzia?u Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zosta?a ona po?wi?cona problemowi oporno?ci na insulin? tkanek obwodowych oraz zaburze? metabolicznych b?d?cych konsekwencj? cukrzycy. Zgromadzi?a autorytety w dziedzinie leczenia i bada? nad cukrzyc? z Polski i Hiszpanii. W sumie, na konferencj? z?o?y?o si? VI Sesji Naukowych, podczas których wyg?oszono 16 wyk?adów prezentuj?cych najnowsze dane z zakresu biologii molekularnej, biochemii oraz medycyny klinicznej.

Podczas spotkania, dr Rafa? Derlacz, Kierownik Projektu PPAR w Adamedzie, zaprezentowa? wyk?ad “Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu 2 oparty na mechanizmie oddzia?ywania poprzez receptor PPARγ – badania przedkliniczne”. Przedstawione zosta?y obiecuj?ce wyniki uzyskane podczas blisko o?mioletniej realizacji tego przedsi?wzi?cia, które w?a?nie wychodzi z fazy bada? preklinicznych. Z ko?cem 2007 roku Adamed zako?czy? wi?kszo?? bada? toksykologicznych niezb?dnych do rozpocz?cia I fazy bada? klinicznych. Ich wynik by? pozytywny dla wszystkich testowanych cz?steczek. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji IND (Investigational New Drug Application) oraz projektowanie I i II fazy bada? klinicznych, które s? kolejnym etapem na drodze poszukiwania innowacyjnego leku. Pomy?lne zako?czenie tych bada? pozwoli na rejestracj? leku.

Jako wspó?gospodarz konferencji, go?ci powita? Zarz?d Adamedu - Prezes Maciej Adamkiewicz oraz Dyrektor R&D Ma?gorzata Korpusik. W spotkaniu wzi?li udzia? wybitni go?cie z zagranicy - prof. Jose Manuel Fernandez-Real z Uniwersytetu w Gironie oraz
dr Jose Carlos Pazz Uniwersytetu w Barcelonie. Obok hiszpa?skich specjalistów wyst?pili uznani polscy naukowcy oraz przedstawiciele ?rodowiska klinicystów, m.in. prof. Jacek Sieradzki i prof. W?adys?aw Grzeszczak, odpowiednio by?y i obecny prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Tematyczne wyk?ady zaprezentowali tak?e przedstawiciele wspó?pracuj?cych z Adamedem w ramach projektu PPAR o?rodków naukowych - Instytutu im. Nenckiego PAN, Uniwersytetu Jagiello?skiego, Akademii Medycznej w Gda?sku oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Zorganizowana przy udziale Adamedu konferencja jest istotnym krokiem w zacie?nianiu partnerskiej wspó?pracy mi?dzy medycyn? kliniczn?, a badaczami zajmuj?cymi si? naukami podstawowymi oraz przemys?em. Po??czenie wysi?ków i osi?gni?? tych sektorów stanowi wa?ny element w opracowaniu nowych strategii prewencji i leczenia zespo?u metabolicznego oraz zwi?zanych z nim chorób, m.in. cukrzycy typu 2. “Adamed wci?? szuka nowych rozwi?za? dla medycyny. Jeste?my dumni z tego, ?e dzi? otacza nas wielu ludzi, którzy ufaj? w sukces tej drogi i nie w?tpi?, ?e dla Polski najwa?niejsze jest dzi? poszukiwanie nowych terapii. Jako Prezes firmy koordynuj?cej projekt, jestem dumny z faktu, ?e t? drog? pokonujemy “rami? w rami?” z tak wspania?ym gronem polskich naukowców” - powiedzia? Prezes Adamedu Maciej Adamkiewicz.

---

Cukrzyca typu 2 - jest obecnie jednym z najpowa?niejszych problemów zdrowia publicznego na ca?ym ?wiecie. Za g?ówn? przyczyn? tej choroby uwa?a si? b?d?ce konsekwencj? oty?o?ci: insulinooporno?? oraz utrat? funkcji komórek sekrecyjnych trzustki. Z roku na rok, liczba osób cierpi?cych na cukrzyc?, zwi?ksza si? o 11%. W Polsce na chorob? t? cierpi dzi? a? 2 miliony ludzi. ?wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, ?e w 2025 roku liczba chorych na cukrzyc? typu 2 przekroczy na ca?ym ?wiecie 300 mln osób. W zwi?zku z tak dramatycznym wzrostem zachorowa? leczenie cukrzycy mo?e sta? si? g?ównym zadaniem medycyny w XXI wieku.

Insulinooporno?? - to ograniczona odpowied? biologiczna organizmu na insulin? w zakresie metabolizmu w?glowodanów, lipidów i bia?ek, a tak?e w zakresie dzia?ania mitogennego tego hormonu. Jest przyczyn? wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, oty?o??, mia?d?yca, nadci?nienie t?tnicze, choroby uk?adu kr??enia, zespó? policystycznych jajników, a nawet niektóre nowotwory. Wspó?wyst?powanie ró?nych czynników ryzyka chorób uk?adu kr??enia, zwi?zanych z insulinooporno?ci?, okre?lono jako zespó? metaboliczny, który stanowi istotny problem zdrowotny spo?ecze?stwa w XXI wieku i prawdziwe wyzwanie dla wspó?czesnej medycyny.

?ród?o: Adamed


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA