strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
03-03-2008  Czy stracimy zlecenia na badania kliniczne leków?

Najwy?sza Izba Kontroli planuje masowo sprawdzi? placówki prowadz?ce badania kliniczne nowych leków.

To efekt kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Ma?gorzata Pomianowska, rzecznik NIK uzna?a, ?e wyst?puj? tam powa?ne nieprawid?owo?ci, tak?e w przypadku prowadzonych bada? klinicznych i nale?y sprawdzi?, czy jest to jednorazowy przypadek czy powszechne zjawisko. NIK uzna?a, ?e ?l?ski szpital traci? na badaniach, bo placówka dostawa?a za nie znacznie mniejsze wynagrodzenie ni? prowadz?cy je lekarze. Uruchomienie ogólnopolskiej kontroli placówek medycznych b?dzie mo?liwe w 2009 roku - w tym roku NIK ju? nie zdo?a przeprowadzi? jej na tak du?? skal?.

Eksperci i firmy zaanga?owane w prowadzenie bada? obawiaj? si?, ?e kontrola NIK mo?e doprowadzi? do zablokowania bada? w Polsce. Adam Kruszewski, prezes firmy KCR, która prowadzi badania mówi, ?e je?li s? nadu?ycia, nale?y spraw? skierowa? do prokuratora. Ale trzeba bardzo uwa?a?, aby nie "wyla? dziecka z k?piel?". Nie tak dawno, afera z jednym lekarzem w roli g?ównej, doprowadzi?a do zahamowania operacji przeszczepów organów w Polsce. Wojciech Mase?bas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Bada? Klinicznych w Polsce, wyja?nia, ?e wsz?dzie na ?wiecie badacze (lekarze i ich zespo?y) dostaj? wynagrodzenie wy?sze ni? placówka, w której trwa badanie.


?ród?o: Gazeta Prawna

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA