strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
25-08-2010  Czujnik grypy "made in Poland"

Blisko opracowania takiego "bioczujnika" jest Polak, Dawid Nidzworski z Mi?dzyuczelnianego Wydzia?u Biotechnologii UG-GUMed. Je?li znajd? si? przedsi?biorstwa czy instytucje zainteresowane polskim wynalazkiem, to biosensor z Gda?ska móg?by zosta? wprowadzony na rynek oko?o 2015 roku. 
Nowy biosensor ma by? urz?dzeniem elektronicznym z wy?wietlaczem lub lampk? i swoim wygl?dem b?dzie przypomina? alkomat. W urz?dzenie b?dzie wbudowany jednorazowy komponent, który b?dzie poddawa? analizie chemicznej wymaz z gard?a pacjenta. Zapalenie si? zielonej lampki podczas badania b?dzie oznacza?o brak wirusa grypy, a czerwona b?dzie sugerowa?, ?e pacjent jest nosicielem. Ca?e badanie nie powinno trwa? d?u?ej ni? 5-10 minut. 
Zdaniem m?odego naukowca biosensor ma by? czu?y na wszystkie mutacje wirusów grypy. - W wirusie zmieniaj? si? g?ówne glikoproteiny powierzchniowe - hemaglutynina i neuraminidaza - które odpowiadaj? za ró?norodno?? wirusa, np. bardzo popularne H1N1 czy H5N1. Jednak wirus zbudowany jest tak?e z bia?ek strukturalnych bardziej stabilnych genetycznie. Bez wzgl?du na typ wirusa: H1, H5 czy H16, pewne jego elementy pozostaj? sta?e - wyja?nia Nidzworski. 
Nowe urz?dzenie ma mie? znacznie szersze zastosowanie, które nie b?dzie si? ogranicza?o do wykorzystania w gabinetach lekarskich. - Wa?ne by wykrywa? wirusa równie? w drobiu i u ptactwa wodnego, które jest rezerwuarem wirusa w ?rodowisku. Istotna jest równie? mo?liwo?? wykrywania wirusa np. w paszach dla zwierz?t, gdy? mo?liwe jest wniesienie wirusa do kurnika razem z po?ywieniem. Chcia?bym wi?c uzyska? sensor, który by?by w stanie wykrywa? wirusa równie? w takich produktach - mówi Nidzworski. 
Naukowiec przekonuje, ?e je?li w ka?dej przychodni by?by taki biosensor, to NFZ móg?by zaoszcz?dzi? 50 mln. z? rocznie na dotychczas niepotrzebnie przepisywanych antybiotykach. Takie za?o?enia s? wynikiem analizy finansowej przeprowadzonej na potrzeby projektu i zak?adaj?, ?e tak? sum? mo?na by oszcz?dzie? nawet wtedy, gdyby NFZ zrefundowa? o?rodkom zdrowia koszty bioczujnika. 
Wedle wst?pnych szacunków jedno urz?dzenie ma kosztowa? od 4 tys. do 10 tys. z? w zale?no?ci od skali produkcji, a koszt ko?cówki do przeprowadzenia bada? nie powinien by? dro?szy ni? 10 z?. 
Dotychczas na ?wiatowym rynku nie wprowadzono jeszcze miniaturowego biosensora, który móg?by by? wykorzystywany w przychodniach. S? jedynie testy paskowe, które maj? s?ab? czu?o?? analityczn?. 
Bioczujnik powstaje w ramach stypendium programu "Ventures" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Na kontynuacj? projektu Nidzworski otrzyma? od Fundacji stypendium w wysoko?ci 220 tys. z?. Projekt znajduje si? aktualnie na etapie zaawansowanych bada?. 
 
?ród?o: Medycyna Praktyczna

CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA