strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
25-08-2010  Nowa metoda okre?lenia bezpiecze?stwa leków

Producencie leków wkrótce b?d? mieli dost?p do nowej metody badawczej, która mo?e skróci? o miesi?ce czas niezb?dny do oceny bezpiecze?stwa badanego leku, prawdopodobnie dodaj?c miliony dolarów w oszcz?dno?ciach i przychodach.
Nowy system zosta? „opracowany” przez FDA (Food and Drug Administration), EPA (US Enviromental Protection Agency) i NIH (National Institutes of Health) i „u?ywa komputerów do badania testowanych substancji w komórkach ludzkich i zwierz?cych zamiast ?ywych stworze?, w celu oceny reakcji chemicznych zwi?zanych z toksyczno?ci?. Bloomberg dodaje, ?e: ”nowy test, który mo?e by? dost?pny ju? w przysz?ym roku, b?dzie tak?e bardziej precyzyjny, u?atwiaj?c eliminowanie niebezpiecznych substancji.”
 
?ród?o: Bloomberg News (8/6, Edney) 

CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA