strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
25-03-2010  Adamed wyró?niony za patenty

Adamed - wiod?cy polski producent - farmaceutyków otrzyma? certyfikat dla firmy, która w 2009 roku uzyska?a najwi?cej patentów. Inicjatorem wydarzenia jest Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN).  


Warszawa, 11 marca 2010 r. – Podczas seminarium zorganizowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk „W poszukiwaniu Strategii Innowacji dla Polski”. Maciej Adamkiewicz Prezes firmy Adamed otrzyma? certyfikat dla przedsi?biorstwa, które w 2009 roku uzyska?o najwi?cej patentów. W czasie spotkania zosta? równie? przedstawiony ranking firm, które w latach 2004 – 2008 uzyska?y najwi?cej patentów.

„Priorytetem Adamedu jest rozwój w zakresie prowadzenia projektów Badawczo Rozwojowych (B+R). Potwierdzeniem tego, ?e podj?ta kilka lat temu decyzja o realizowaniu dzia?a? innowacyjnych przez Adamed by?a w?a?ciwa, jest wyró?nienie firmy przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Cieszy mnie, ?e dzi?ki takim inicjatywom, jak ta stworzona przez INE PAN, mo?emy pokaza?, ?e polski rynek ma ogromny potencja? innowacyjny i dynamicznie si? rozwija”. – powiedzia? Maciej Adamkiewicz, Prezes firmy farmaceutycznej Adamed.

Celem cyklu seminariów tworzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN jest uruchomienie spo?ecznej inicjatywy na rzecz integracji ?rodowisk spo?ecznych, instytucji publicznych oraz firm innowacyjnych, która pozwoli okre?li? podstawowe za?o?enia „Strategii Innowacji dla Polski”.
Do udzia?u w seminarium zosta?a zaproszona Ma?gorzata Starczewska – Krzysztoszek Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKPP Lewiatan, Wojciech Szewko Cz?onek Monitoruj?cego Komitetu Business Centre Club, Andrzej Rabczenko przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Andrzej Pyr?a Zast?pca Prezesa Urz?du Patentowego RP, przedsi?biorcy oraz przedstawiciele ?wiata nauki. Spotkanie zosta?o poprowadzone przez El?biet? M?czy?sk? z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Adamed - lider na polskim rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych m.in. kardiologii, psychiatrii, pulmonologii, ginekologii i leczeniu infekcji dróg moczowych. Adamed jest w?a?cicielem dwóch du?ych zak?adów produkcji leków: w Pie?kowie ko?o Warszawy i w Ksawerowie na terenie ?ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Misj? firmy jest poszukiwanie nowych terapii na choroby cywilizacyjne, takie jak: nadci?nienie t?tnicze, cukrzyca i oty?o?? oraz nowotwory. Adamed intensywnie rozwija swoje dzia?y badawcze, inwestuj?c w sprz?t laboratoryjny i szkolenie polskich naukowców. W ci?gu pi?ciu ostatnich lat wydatki na badania i rozwój w firmie Adamed wynios?y ponad 150 mln z?. W tym czasie w laboratoriach firmy opracowano ponad 20 patentów na w?asne formu?y leków. Firma ze 100% udzia?em kapita?u polskiego powsta?a w 1986 roku. Funkcj? Prezesa Zarz?du pe?ni Maciej Adamkiewicz.
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN)- instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzib? w Pa?acu Staszica w Warszawie zajmuje si? prowadzeniem bada? naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej i propagowaniem polskiej my?li naukowej za granic?. Instytut koordynuje sie? naukow? MSN: "Ocena wp?ywu dzia?alno?ci badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacji na rozwój spo?eczno – gospodarczy”. INE PAN zosta? utworzony uchwa?? Prezydium PAN z dnia 10 grudnia 1980 r., zatwierdzon? przez Prezesa Rady Ministrów dnia 5 stycznia 1981 r. Osobowo?? prawn? uzyska? decyzj? Prezesa PAN z dnia 7 pa?dziernika 1999.

 

?ród?o: inf. prasowa


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA