strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
16-10-2009  Udzia? Adamedu w innowacyjnych wyk?adach na Uniwersytecie Warszawskim

Adamed jako firma, która od lat buduje swoj? dzia?alno?? na stabilnych innowacyjnych fundamentach oraz dzi?ki pr??nie rozwijaj?cemu si? dzia?owi badawczo-rozwojowemu zosta? zaproszony do udzia?u w wyk?adach zorganizowanych przez Uniwersytecki O?rodek Transferu Technologii. Zaj?cia „Przedsi?biorczo?? innowacyjna w praktyce” s? mo?liwo?ci? dostrze?enia przez studentów potencja?u jaki drzemie w rozwi?zaniach innowacyjnych.

„Cieszy mnie, ?e w naszym kraju zaczynaj? powstawa? inicjatywy, które przybli?aj? m?odym ludziom pozytywne aspekty zastosowania innowacyjno?ci w rozwoju biznesu. Uwa?am, ?e pomys? zorganizowania przez Uniwersytecki O?rodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego cyklu wyk?adów „Przedsi?biorczo?? innowacyjna w praktyce” jest doskona?ym sposobem do przedstawienia s?uchaczom specyfiki bran?y. B?d? oni mieli okazj? przekona? si?, jaki potencja? drzemie w zakresie R&D, a jednocze?nie jaka jest rola bada? naukowych w osi?ganiu stabilnego rozwoju czo?owych firm farmaceutycznych, do których nale?y Adamed”.- powiedzia? Krzysztof Kurowski Dyrektor ds. Bada? i Rozwoju firmy Adamed.

Studenci w ramach zaj?? poznaj? teoretyczne aspekty przedsi?biorczo?ci innowacyjnej. Dowiedz? si? te? w jaki sposób rozpocz?? przedsi?biorczo?? innowacyjn? w ramach za?o?enia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej, jak korzysta? z ró?nych ?róde? finansowania przedsi?wzi?? innowacyjnych, w tym z funduszy venture capital.

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA