strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
02-09-2009  Adamed - pierwsza "Polsko - Hiszpa?ska Konferencja Psychiatryczna"

Adamed – wiod?cy polski producent farmaceutyków jest organizatorem i partnerem merytorycznym pierwszej „Polsko – Hiszpa?skiej Konferencji Psychiatrycznej”, która odb?dzie si? w dniach od 2 do 6  wrze?nia w Hiszpanii . Patronat naukowy nad konferencj? sprawuje m.in. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii jak równie? dwa najbardziej presti?owe towarzystwa psychiatryczne z Hiszpanii. Na konferencji zostan? omówione najnowsze doniesienia naukowe w dziedzinie leczenia schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji.

 

Warszawa, 2 wrze?nia 2009r. – W konferencji wezm? udzia? znamienici go?cie ze ?wiata medycyny i psychiatrii w?ród nich m.in. prof. Charles L. Bowden profesor Texas Health Science Center w San Antonio oraz  Peter F. Buckley, Prodziekan Medical College of Georgia. Obaj znajduj? si? na li?cie najlepszych lekarzy Ameryki (Best Doctor of America). Przewodnicz?cym Komitetu Naukowego jest prof. Julio Bobes z Uniwersytetu w Oviedo w Hiszpanii. Udzia? w Konferencji wezm? równie? polscy specjali?ci z dziedziny psychiatrii m.in. prof. Aleksander Araszkiewicz Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy.

 

Na konferencji zostan? przedstawione najnowsze doniesienia w zakresie leczenia schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Prelegenci porusz? tak ciekawe tematy jak: „Przysz?o?? leczenia depresji?”, „Integracja psychiatrii z medycyn?”, „Dlaczego leczenie zaburze? l?kowych jest nieskuteczne” oraz „Leczenie psychoz u dzieci”.

 

Podczas konferencji zostanie równie? zorganizowany panel dyskusyjny nt. schizofrenii opornej na leczenie.  Konferencja b?dzie równie? platform? do spotkania naukowców z Polski i Hiszpanii bior?cych udzia? w projektach badawczych nad innowacyjnymi terapiami w zakresie platformy badawczej O?rodkowego Uk?adu Nerwowego koordynowanych przez laboratoria firmy Adamed w Polsce.

 

Pierwsza „Polsko – Hiszpa?ska Konferencja Psychiatryczna” jest wyj?tkowym spotkaniem ?wiatowej klasy naukowców i miejscem wymiany najnowszej wiedzy i do?wiadcze? w dziedzinie psychiatrii. Z drugiej strony zebranie autorytetów z  ca?ego ?wiata pozwoli na uzyskanie wielowymiarowo?ci problemu zdrowia psychiatrycznego i zaburze? psychicznych” – podkre?la profesor Aleksander Araszkiewicz Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy.

 

„Wybór Hiszpanii na miejsce naszego kongresu jest nieprzypadkowy. Niedawno w tym kraju zosta?o otwarte przedstawicielstwo naszej firmy ze specjalizacj? nakierowan? na O?rodkowy Uk?ad Nerwowy. Rozpoczynamy tak?e wspólne badania z placówkami naukowymi z terenu Hiszpanii nad innowacyjnymi terapiami w leczeniu chorób Centralnego Uk?adu Nerwowego i st?d chcieli?my doprowadzi? do lepszego poznania si? cz?onków zespo?ów badawczych. Rol? spo?ecznie odpowiedzialnej firmy farmaceutycznej jest wspiera? nauk? i przekazywanie wiedzy pomi?dzy poszczególnymi o?rodkami naukowymi. Temu wydarzeniu patronuj? Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jak równie? Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz ich hiszpa?skie odpowiedniki.”- podkre?la Dyrektor ds. Bada? i Rozwoju Adamedu Krzysztof Kurowski.

 

W 2009 roku Adamed otworzy? w Hiszpanii swoj? spó?k? zale?n?. W hiszpa?skiej  filii firmy jest obecnie zatrudnionych  30 osób. Warto?? hiszpa?skiego rynku leków generycznych ocenia si? na ok. 5 mld Euro. Jest to 4  co do wielko?ci rynek farmaceutyczny w Europie.

 

Na rynku hiszpa?skim Adamed koncentruje swoj? dzia?alno?? wokó? leków na O?rodkowy Uk?ad Nerwowy. Pierwszym produktem Adamedu, który zostanie zaoferowany na tym rynku jest ACOMICIL - nowoczesny preparat zawieraj?cy jako substancj? czynn? topiramat. Acomicil to lek przeciwdrgawkowy stosowany przede wszystkim w leczeniu padaczki. Lek ten znajduje zastosowanie zarówno w psychiatrii jak i neurologii. Kolejnym produktem wprowadzanym do Hiszpanii jest QUDIX (kwetiapina), jeden z najnowocze?niejszych leków stosowany w ostrych i przewlek?ych schorzeniach psychicznych. Adamed ma w planach wprowadzanie na rynek hiszpa?ski tak?e kolejnych produktów z grupy terapeutycznej dotycz?cej leczenia o?rodkowego uk?adu nerwowego.

?ród?o: inf. prasowa


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA