strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
04-08-2009  ONCO - 3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy

Adamed – wiod?cy polski producent farmaceutyków uzyska? akceptacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego na dofinansowanie projektu „ONCO - 3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy”. Warto?? wsparcia, na któr? opiewa umowa o dofinansowanie  wynosi 31 mln z?otych.

Warszawa, 20 lipca 2009r. – Zosta?a podpisana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego umowa o dofinansowanie projektu „ONCO - 3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy”. Umowa jest zwie?czeniem 2,5 letnich stara? Adamedu o otrzymanie dofinansowania  do bada?. Pierwsz? cz??ci? prac by?o uzyskanie statusu projektu kluczowego „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Kolejnym etapem by? szereg weryfikacjami oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, która spe?nia?a wszystkie standardy formalne i merytoryczne.

„Podpisanie umowy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego jest dla naszej firmy sygna?em, ?e idziemy w dobrym kierunku. Tego rodzaju nobilitacja umacnia w nas przekonanie, ?e prace badawcze nad projektem „ONCO - 3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy”  w rzeczywisty sposób wp?yn? na ?wiatowy rynek leków” - powiedzia?a Ma?gorzata Korpusik, Dyrektor ds. Bada?, Rozwoju i Produkcji - Cz?onek Zarz?du Adamed.


„Dla polskich firm farmaceutycznych kluczowe naszym zdaniem jest wpisanie si? obecnie w nurt rozwoju innowacyjno?ci. Inwestowanie w programy rozwijaj?ce zaawansowane technologie powinno istotnie wp?yn?? na popraw? kondycji polskiej gospodarki,  jak równie? na stan krajowego przemys?u. W przysz?o?ci zamierzamy nadal przeznacza? tak istotne ?rodki na rozwój naszych spó?ek i bra? czynny udzia? w kolejnych programach wdra?anych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego” - powiedzia?a Ma?gorzata Korpusik, Dyrektor ds. Bada?, Rozwoju i Produkcji - Cz?onek Zarz?du Adamed


A? 85% kwoty dotacji przeznaczonej na badania w ramach projektu „ONCO - 3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy”  pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (?rodki Unii Europejskiej) za? 15% z bud?etu krajowego. Projekt b?dzie  finansowany z dzia?ania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Realizacja projektu „ONCO – 3 CLA – biotechnologiczny kierowany lek przeciwnowotworowy” stanowi? b?dzie prze?om  w ?wiatowej medycynie. Zaanga?owanie do projektu kluczowych o?rodków naukowych, jest ogromn? szans? na opracowanie nowatorskiej terapii umo?liwiaj?cej walk? z rakiem.

„W terapiach celowanych antynowotworowych, cz?steczka terapeutyczna jest kierowana do miejsca wyst?powania nowotworu i niszczy tylko komórki nowotworowe, oszcz?dzaj?c zdrowe tkanki organizmu. Wierzymy, ?e nasza ci??ka praca poparta ?rodkami finansowymi na prowadzenie bada? zostanie sfinalizowana sukcesem i b?dziemy w stanie skutecznie walczy? z rakiem” - powiedzia?a Ma?gorzata Korpusik, Dyrektor ds. Bada?, Rozwoju i Produkcji - Cz?onek Zarz?du Adamed

 

?ród?o: Inf. Prasowa


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA