strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
06-05-2009  Polska Sie? Bada? w Pediatrii

Zapraszamy do udzia?u w konferencji „Polska Sie? Bada? w Pediatrii” organizowanej przez:

· Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
· Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Bada? Klinicznych w Polsce GCPpl
· CRDE - firm? szkoleniowo-doradcz? dzia?aj?c? w sektorze bada? klinicznych

Konferencja odb?dzie si? w dn. 15 maja 2009 r. w godz. 10.00 - 14.00. w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" (sala wyk?adowa nr F-119).

Konferencja zainauguruje dzia?anie pierwszej w Polsce Sieci Bada? w Pediatrii, zadaniem której jest prowadzenie programów badawczych, z których najwi?ksze korzy?ci odnios? dzieci.
  Wi?kszo?? leków stosowanych w Polsce i na ?wiecie nie zosta?a nigdy przebadana pod kontem ich wp?ywu na populacj? pediatryczn?. Powoduje to, ?e lekarze pediatrzy zapisuj?cy terapi? dla najm?odszych, mog? jedynie bazowa? na w?asnych do?wiadczeniach oraz do?wiadczeniach innych lekarzy pediatrów co do wielko?ci i dawki zapisywanego leku, który zosta? dopuszczony do obrotu ale zosta? przebadany i zatwierdzony jako bezpieczny tylko u doros?ych.
 Polska Sie? Bada? w Pediatrii, podobnie jak inne sieci dzia?aj?ce na ?wiecie, zosta?a powo?ana w celu zmiany tego stanu rzeczy.

W czasie spotkania przedstawione zostan? m.in. prezentacje na temat.:
- idea sieci europejskiej
- wspó?praca wieloo?rodkowa w Polsce
- tworzenie baz danych
- terapia monitorowana.
- ewolucja bada? klinicznych u dzieci
- polska sie? bada? w pediatrii

Rejestracja uczestników do dn. 8.05.2009 r.: dyr.naukowy@czd.pl
fax. 022 815 15 13

Informacje o konferencji:
Bo?ena ?ukomska-Tyll, IP CZD: tel.022 815 16 03, 022 815 77 05

Op?aty:

Pracownicy s?u?by zdrowia: bezp?atnie,
Przemys?: op?ata rejestracyjna w wysoko?ci 100PLN+22%VAT
Studenci: bezp?atnie

op?aty prosimy dokonywa? na konto nr: 33 1140 2004 0000 3002 4854 8689 
z tytu?em: Polska Sie? Bada? w Pediatrii.

Za uczestnictwo w konferencji pracownikom s?u?by zdrowia przys?uguj? punkty edukacyjne.

Organizatorzy nie pokrywaj? kosztów podró?y i zakwaterowania. Ilo?? miejsc ograniczona.

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA