strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
09-04-2009  Adamed inwestuje w kardiologi? eksperymentaln?

Przyznany przez Adamed grant, w wysoko?ci 50 tys z?, ma na celu wsparcie naukowców zajmuj?cych si? badaniami maj?cymi na celu rozwój polskiej kardiologii.

Badania w zakresie kardiologii eksperymentalnej, jakie wspiera firma Adamed, mog? doprowadzi? do prze?omów w leczeniu osób z problemami uk?adu kr??enia. 

Adamed- wiod?ca polska firma farmaceutyczna po raz drugi ufundowa?a grant wspieraj?cy rozwój bada? w sferze kardiologii eksperymentalnej. Otrzyma go laureat wy?oniony przez Komisj? powo?an? przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. 

W tegorocznej edycji grantu kandydaci mog? zg?asza? do ko?ca kwietnia swoje aplikacje zawieraj?ce opis projektu badawczego z zakresu kardiologii eksperymentalnej wraz z celem naukowym, metodyk? badania, spodziewane wyniki oraz ramy czasowe. Og?oszenie wyników nast?pi w Poznaniu podczas ceremonii otwarcia XIV Mi?dzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2009.

Do 15 maja br. komisja pod przewodnictwem Prezesa PTK wybierze projekty spe?niaj?ce wymagania regulaminu. Ka?dy z projektów b?dzie opiniowany przez dwóch recenzentów. Zasady zg?aszania wniosków o finansowanie projektu zawarte s? w regulaminie grantu, który jest dost?pny na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (www.ptkardio.pl).

Ubieg?oroczna edycja grantu firmy ADAMED cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem badaczy zajmuj?cych si? tematyk? kardiologii eksperymentalnej. Grant Adamedu otrzyma?a wówczas dr Anna Gromotowicz z Samodzielnej Pracowni Biofarmacji w Akademii Medycznej w Bia?ymostoku na realizacj? projektu w zakresie kardiologii eksperymentalnej. Celem projektu by?o zbadanie mechanizmu prozakrzepowego dzia?ania aldosteronu, podstawowego hormonu reguluj?cego gospodark? wodno-elektrolitow? ustroju, w eksperymentalnym modelu cukrzycy.

„Prowadz?c innowacyjne projekty wiemy jak wa?ne s? badania i wiedza naukowców. Dlatego zdecydowali?my si? na wsparcie naukowców zajmuj?cych si? kardiologi? eksperymentaln?. Wierzymy ?e poprzez badania wykorzystuj?c nowoczesne technologie mo?liwe s? kolejne prze?omy w post?pie nauk i leczeniu ludzi – powiedzia?a Anna Czajkowska, cz?onek zarz?du firmy Adamed. Wsparcie bada?, popularyzacja najciekawszych odkry? oraz promocja naukowców to cz??? strategii naszej firmy. K?adziemy nacisk na innowacyjne badania i wspó?prac? z o?rodkami naukowymi przy poszukiwaniu nowoczesnych terapii” - doda?a.

Adamed aktywnie dzia?a na rzecz edukacji zdrowotnej pacjentów, a tak?e wspó?pracuje ze ?rodowiskiem kardiologicznym. Dowodem uznania dla tych dzia?a? by?o przyznanie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne firmie Adamed „Tytu?u Przyjaciela Polskiej Kardiologii”. By? to swego rodzaju dowód uznania ?rodowiska lekarskiego oraz postrzegania Adamedu jako warto?ciowego partnera w walce z chorobami uk?adu kr??enia.

Od 2008 r. Adamed prowadzi kardiologiczny program edukacyjno-informacyjny, pod nazw? „Serce na nowo”, którego celem jest edukacja spo?ecze?stwa na temat mo?liwo?ci ?yciowych i zawodowych osób z chorobami uk?adu kr??enia. Jest to czwarta tego typu spo?eczna inicjatywa firmy, obok kampanii na rzecz zmiany postaw wobec psychiatrii „Odnale?? Siebie”, Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Walki z Przewlek?? Obturacyjn? Chorob? P?uc pod nazw? „G??boki Oddech” oraz kampanii „Dobrze ?pij – Aktywnie ?yj”. Wspólnie z Fundacj? Marka Kami?skiego, Adamed prowadzi tak?e program „Nadzieja dla serc” skierowany do ma?ych i dorastaj?cych pacjentów z chorobami serca. Obejmuje on cykl bezp?atnych dwudniowych warsztatów dla dzieci i m?odzie?y z chorobami serca oraz ich rodziców, w których programie znaduj? si? m.in.: porady psychologa, rehabilitacja, konsultacje kardiologiczne oraz doradztwo z zakresu aktywizacji zawodowej.


Adamed – lider na polskim rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych m.in. kardiologii, psychiatrii, pulmonologii, ginekologii i leczeniu infekcji dróg moczowych. Adamed jest w?a?cicielem dwóch du?ych zak?adów produkcji leków: w Pie?kowie ko?o Warszawy i w Ksawerowie na terenie ?ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Misj? firmy jest poszukiwanie nowych terapii na choroby cywilizacyjne, takie jak: nadci?nienie t?tnicze, cukrzyca i oty?o?? oraz nowotwory. Adamed intensywnie rozwija swoje dzia?y badawcze, inwestuj?c w sprz?t laboratoryjny i szkolenie polskich naukowców. W ci?gu pi?ciu ostatnich lat wydatki na badania i rozwój w firmie Adamed wynios?y ponad 150 mln z?. W tym czasie w laboratoriach firmy opracowano ponad 20 patentów na w?asne formu?y leków. Firma ze 100% udzia?em kapita?u polskiego powsta?a w 1986 roku. Funkcj? Prezesa Zarz?du pe?ni Maciej Adamkiewicz.

 


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA