strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
29-02-2008  Specjali?ci ds. bada? klinicznych poszukiwani

Rynek bada? klinicznych rozwija si? w Polsce bardzo dynamicznie. Firmy CRO (Contract Research Organisation), które organizuj? i monitoruj? przeprowadzanie tych bada? w polskich o?rodkach w 2008 roku mog? si? sta? najbardziej atrakcyjnymi pracodawcami w bran?y medycznej.

Oko?o 100 osób chce zatrudni? w tym roku firma Quintiles Poland, która jest cz??ci? mi?dzynarodowej korporacji Quintiles Transnational.

Polacy - dobra marka

"Rynek ro?nie w Polsce bardzo szybko, o ok. 20-30 proc. w skali roku. Nie ma niestety w naszym kraju ?adnej uczelni ani instytucji, która kszta?ci?aby specjalistów od bada? klinicznych. T? luk? musimy wype?nia? sami, szkol?c pracowników. Ogromna wi?kszo?? z nich nie mia?a wcze?niejszego do?wiadczenia w badaniach klinicznych" - mówi Wojciech Przyby?, dyrektor generalny Quintiles Poland. Firma poszukuje przede wszystkim kandydatów na stanowisko monitora badan klinicznych, od którego zaczyna si? zwykle karier? w tej bran?y. Na tym stanowisku doskonale sprawdzaj? si? lekarze. Po dwóch, trzech latach pracy monitor bada? klinicznych mo?e si? rozwija? dalej albo w kierunku zarz?dzania lud?mi lub zarz?dzania projektami badawczymi, które maj? mi?dzynarodowym charakter, poniewa? wed?ug tych samych standardów realizowane s? jednocze?nie w kilku lub kilkunastu krajach ?wiata.
"Pracownicy z Polski s? bardzo dobrze postrzegani, poniewa? s? ?wietnie wykszta?ceni. W Europie Zachodniej monitorami bada? klinicznych rzadko s? lekarze, w Europie ?rodkowo-Wschodniej na odwrót. Mo?liwo?? rozwoju zawodowego lekarzy jest bardzo du?a ze wzgl?du na ich solidne wykszta?cenie" - uwa?a Wojciech Przyby?. Jego zdaniem, lekarzom jest ?atwiej ni? przedstawicielom innych zawodów wykonywa? prac? monitora bada? klinicznych, poniewa? doskonale wspó?pracuj? z klinicystami uczestnicz?cymi w badaniach klinicznych na stanowiskach badaczy.

Brak do?wiadczonej kadry

By monitor bada? klinicznych móg? by? profesjonalnym partnerem innych lekarzy podczas realizowania mi?dzynarodowych projektów, musi by? gruntownie przeszkolony. Zdaniem Wojciecha Przybysia, nie wystarczy tygodniowy czy dwutygodniowy kurs, co nie jest rzadkie na polskim rynku. Szkolenie dla osób wdra?anych do zawodu monitora bada? klinicznych w firmie Quintiles jest bardzo obszerne i trwa ?rednio ok. trzech miesi?cy. Sk?ada si? na nie kilka elementów. Podstawowe jest szkolenie korporacyjne, organizowane cz?sto za granic? dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników z ca?ego ?wiata. Monitorzy przechodz? te? szkolenia wirtualne, ucz? si? mi?dzynarodowych regulacji prawnych z dziedziny bada? klinicznych. Najwa?niejsz? cz??ci? wprowadzenia do zawodu jest odbycie wspólnych wizyt z trenerem w o?rodkach uczestnicz?cych w danym projekcie badawczym.
Zdaniem dr. Wojciecha Mase?basa, prezesa Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Bada? Klinicznych w Polsce, problemem firm CRO w Polsce jest brak do?wiadczonych kadr. "Du?a grupa monitorów bada? klinicznych zmienia cz?sto prac?. W wi?kszo?ci przypadków nie interesuj? ich szkolenia, doskonalenie umiej?tno?ci zawodowych, najwa?niejsze staje si? wynagrodzenie. Rynek bada? klinicznych jest coraz bardziej rynkiem pracownika, a nie pracodawcy" - uwa?a dr Wojciech Mase?bas. Inna sprawa, ?e poziom ponad 100 firm CRO obecnych na polskim rynku jest nierówny. "S? takie, które bardzo dbaj? o szkolenia pracowników i wysoki standard przeprowadzania bada? klinicznych oraz takie, dla których wa?niejszy staje si? wynik finansowy" - podkre?la W. Mase?bas.
Poniewa? do?wiadczeni pracownicy maj? wygórowane oczekiwania finansowe, niektóre firmy CRO wol? zatrudnia? pracowników bez do?wiadczenia w tej bran?y, inwestuj?c w ich szkolenie. "Maj? wi?ksze zaufanie do szkole?, które same przeprowadzi?y, za które same odpowiadaj?. Jako?? pracy tych monitorów b?dzie jednak zale?a?a od do?wiadczenia i wiedzy pracowników, którzy odpowiadaj? za szkolenie nowych adeptów zawodu monitora bada? klinicznych" - stwierdza W. Mase?bas.

 

Autor: Beata Lisowska
?ród?o: Puls Medycyny


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA