strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
02-12-2008  GCT - zwi?ksza swoje mo?liwo?ci logistyczne w Rosji

Global Clinical Trials (GCT), CRO (contract research organization) dzia?aj?ce na terenie Europy Wschodniej i Rosji zwi?kszy?o mo?liwo?ci swojej hurtowni leków w St. Petersburgu, tym samym zwi?kszj?c zdolno?ci logistyczne do obsugi bada? klinicznych w regionie.

 CRO w Europie Wschodniej nie mog? przesy?a? materia?ów do bada? klinicznych pochodz?cych z poza kraju, w którym odbywa si? badanie, bezpo?rednio do o?rodków je przeprowadzaj?cych. Chocia? du?e CRO posiadaj? swoje w?asne zespo?y logistyczne przeprowadzaj?ce takie operacje to mniejszym firmom CRO pozostaje korzysta? z us?ug wyspecjalizowanych brokerów. Takie anga?owanie kolejnego podwykonawcy mo?e powodowa? opó?nienia w przeprowadzaniu badania i jednocze?nie zwi?ksza ich koszt.

 

?ród?o: Clinical Trials Today


CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA