strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
02-12-2008  WARSZTATY DLA M?ODYCH OSÓB Z CHOROBAMI SERCA - "NADZIEJA DLA SERC"

WARSZTATY DLA M?ODYCH OSÓB Z CHOROBAMI SERCA - "NADZIEJA DLA SERC"

Warsztaty „Nadzieja dla serc” b?d? zorganizowane dla m?odzie?y z Gda?ska, Wroc?awia, Poznania i Katowic.
Uczestnicy rekrutowani z poszczególnych miast zostan? przewiezieni do Gda?ska, gdzie b?d? przeprowadzone badania oraz zaj?cia.
Udzia? w warsztatach jest bezp?atny. Organizatorzy pokrywaj? ca?kowity koszt przejazdu, wy?ywienia oraz udzia?u w badaniach i zaj?ciach, a ch?tnym oferuj? nocleg
w Hotelu Orle przy ulicy Lazurowej 8, w Gda?sku.

TERMINY WARSZTATÓW

28-29 listopada 2008 r. dla m?odzie?y z Gda?ska i okolic,
5-6 grudnia 2008 r. dla m?odzie?y z Wroc?awia i okolic,
16-17 stycznia 2009 r. dla m?odzie?y z Katowic i okolic,
6-7 lutego 2009 r. dla m?odzie?y z Poznania i okolic.

JAK ZAPISA? SI? NA WARSZTATY?

Zapisy na warsztaty przyjmuje Fundacja Marka Kami?skiego. Aby wzi?? udzia? w warsztatach wystarczy pobra? formularz zg?oszeniowy ze strony www.kaminski.pl i wype?niony przes?a? do Fundacji Marka Kami?skiego. Formularz mo?na przes?a? na adres e-mail: fundacja@invena.pl, lub na adres Fundacji (ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gda?sk) lub na numer fax. (0-58) 552 33 15.

PROGRAM WARSZTATÓW

Dwudniowe spotkanie podzielono na dwie cz??ci. Pierwszego dnia uczestnicy zostan? poddani kompleksowej ocenie medycznej, która odb?dzie si? w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Miko?aja Kopernika w Gda?sku, przy wspó?udziale specjalistów z Akademii Medycznej i Kliniki Rehabilitacji. Oprócz szczegó?owych bada? laboratoryjnych, EKG, ECHO serca, RTG klatki piersiowej oraz testu wysi?kowego na bie?ni, ka?dy uczestnik programu we?mie udzia? w konsultacjach z kardiologiem, z kardiochirurgiem oraz rehabilitantami. Na podstawie bada? i rozmów ze specjalistami ka?demu uczestnikowi zostanie przygotowany indywidualny program rehabilitacji oraz bezpiecznego obci??enia wysi?kiem fizycznym. Aby pomóc m?odym osobom prze?ama? trudno?ci zwi?zane z etapem dorastania, drugi dzie? warsztatów b?dzie po?wi?cony metodom wsparcia psychologicznego

CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA