strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
14-11-2008  Ruszy?a Nadzieja dla M?odych Serc...

RUSZY?A NADZIEJA DLA M?ODYCH SERC.....

Ponad 70% Polaków uwa?a, ?e choroba serca utrudnia m?odym ludziom wej?cie w doros?e ?ycie - wynika z raportu przygotowanego w ramach programu „Nadzieja dla serc”  
W odpowiedzi na te dane w listopadzie br. rusza druga edycja warsztatów skierowanych do dorastaj?cych pacjentów z chorobami serca. Celem programu jest wsparcie dorastaj?cych pacjentów wkraczaj?cych w doros?o?? w prowadzeniu aktywnego ?ycia.

                                                                        Aktywno?? to podstawa
W procesie leczenia chorób i wad serca bardzo wa?na jest rola kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, której nieod??czn? cz??ci? jest wsparcie psychologiczne. M?ode osoby z problemami kardiologicznymi sygnalizuj?, ?e ich otoczenie rodzice, bliscy ograniczaj? ich aktywno?? w trosce o ich zdrowie. Tymczasem choroba serca nie powinna oznacza? wy??czenia z aktywno?ci towarzyskiej, zawodowej, jak i fizycznej. Jest to niezmiernie istotne ze wzgl?du na wzrastaj?c? liczb? reoperacji w grupie dorastaj?cych pacjentów z problemami kardiologicznymi.


Jak u?atwi? m?odzie?y z chorobami serca start w doros?e ?ycie?

Jednym ze sposobów wsparcia dorastaj?cych pacjentów z chorobami serca jest kontynuowanie kompleksowej opieki. W trakcie warsztatów „Nadzieja dla serc” przeprowadzona zostanie kompleksowa ocena medyczna stanu zdrowia i wydolno?ci fizycznej ich uczestników. Obiektywna analiza stanu fizycznego m?odych osób uczestnicz?cych w warsztatach, pozwoli na dobór optymalnych form indywidualnie dopasowanej terapii oraz zaplanowanie bezpiecznego obci??enia wysi?kiem fizycznym. Aby pomóc m?odym osobom prze?ama? trudno?ci zwi?zane z etapem dorastania, jeden z bloków warsztatów b?dzie po?wi?cony metodom wsparcia psychologicznego. Maj? one na celu nauk? wzmacniania zasobów psychicznych pozwalaj?cych uzyska? wewn?trzn? si?? do planowania i realizacji celów, nauk? redukcji stresów oraz napi?cia.

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA