strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
28-02-2008  Sanofi Pasteur w walce z gru?lic?

Firma Sanofi Pasteur, oddzia? Grupy Sanofi-Aventis zajmuj?cy si? produkcj? szczepionek, og?osi?a podpisanie ze Statens Serum Institut of Denmark (SSI) umowy wspó?pracy przy badaniach oraz umowy licencyjnej, której przedmiotem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej szczepionki przeciwko gru?licy (TB) – chorobie, która co roku powoduje ?mier? dwóch milionów osób na ca?ym ?wiecie.


Zgodnie z warunkami umowy Instytut SSI udzieli? firmie Sanofi Pasteur licencji na swoj? technologi? zastosowania pewnych bia?ek fuzyjnych, w opracowaniu szczepionki przeciwgru?liczej. Licencja obejmuje dost?p do adjuwantu IC31® firmy Intercell. Je?eli etap rozwoju zako?czy si? powodzeniem, firma Sanofi Pasteur wytwarza?aby szczepionk? przeznaczon? do sprzeda?y.


Potencjalnymi sk?adnikami szczepionki przeciwgru?liczej SSI s? podjednostki rekombinowanych bia?ek, z których jedna jest obecnie na etapie bada? klinicznych fazy I. Wyniki poprzedniego badania wykaza?y, ?e technologia szczepionki przeciwgru?liczej, opracowana przez SSI, zapewnia dodatni? odpowied? immunologiczn?. Firma Sanofi Pasteur zamierza wykorzysta? sukces programu szczepionek Instytutu SSI.
“Umowa ta jest dla Sanofi Pasteur kamieniem milowym,” stwierdzi? Wayne Pisano, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Sanofi Pasteur, która pracuje równie? nad szczepionk? przeciw innej, jednej z bardziej ?mierciono?nych chorób zaka?nych - malarii.


“Obecne mo?liwo?ci medyczne s? niewystarczaj?ce do walki z gru?lic?”, doda? Pisano. “Je?eli mamy wygra? w walce z t? chorob?, pilnie potrzebujemy ulepszonych szczepionek. Sanofi Pasteur i SSI ??cz? swe si?y, aby opracowa? szczepionk?, która mo?e znacz?co wp?yn?? na zdrowie ludzi na ca?ym ?wiecie, zapobiegaj?c chorobie, któr? dzisiaj co sekund? zara?a si? jedna osoba na ?wiecie”.


Zdaniem Dyrektora Generalnego SSI, dr Nilsa Strandberga Pedersena, umowa ta stanowi bardzo wa?ny krok zarówno w walce z gru?lic?, jak i dla samego Instytutu SSI. “SSI jest jednym z czo?owych ?wiatowych producentów szczepionek przeciwgru?liczych i od ponad wieku dzia?a w obszarze zapobiegania i opanowania gru?licy. Jeste?my podekscytowani faktem, ?e b?dziemy prowadzi? badania wspólnie z jednym z najwi?kszym producentów szczepionek na ?wiecie. Po??czenie wiedzy fachowej obu stron b?dzie mia?o naprawd? ogromne znaczenie w rozwoju nowej szczepionki przeciw gru?licy, z korzy?ci? dla najubo?szych ludzi na ?wiecie”.
Jedyna, stosowana obecnie w ?wiecie, szczepionka przeciwgru?licza – BCG (Bacille Calmette Guérin) – zosta?a opracowana ponad 80 lat temu. Szczepionka przeciwgru?licza jest szczególnie wa?na w obszarach ?wiata, gdzie gru?lica jest szeroko rozpowszechniona i istnieje wysokie ryzyko nara?enia niemowl?t lub ma?ych dzieci na zaka?enie chorob?. Szczepionka BCG skutecznie chroni niemowl?ta przed dzieci?cymi postaciami tej choroby, ale potrzebna jest szczepionka, która chroni?aby przed gru?lic? p?uc m?odzie? i doros?ych.


Profesor Paul-Henri Lambert z Centrum Wakcynologii Uniwersytetu Genewskiego, przewodnicz?cy komitetu steruj?cego konsorcjum TBVAC, zgadza si? ze stwierdzeniem, ?e w celu skutecznego opanowania gru?licy nale?y opracowa? now? albo ulepszon? szczepionk?, jako alternatyw? lub dope?nienie dla szczepionki BCG. „Opracowanie ulepszonej szczepionki przeciw gru?licy by?o wyzwaniem od dziesi?cioleci, ale w ci?gu ostatnich 15 lat dokonano znacznych post?pów naukowych, które jak nigdy przedtem zbli?aj? nas do celu,” wyja?nia dr Lambert. "Wyniki uzyskane w badaniach przedklinicznych dla badanej szczepionki przeciwgru?liczej z rekombinowanych bia?ek s? obiecuj?ce. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tych prób, zmierzaj?cych do uzyskania nowej szczepionki przeciw gru?licy”.

 

?ród?o: Sanofi-Aventis

Wi?cej informacji znajduje si? na stronie: www.sanofipasteur.com lub www.sanofipasteur.us


LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA