strona główna » lista aktualności » szczegóły aktualności
24-02-2008  Konferencja "Badania kliniczne - szanse i zagro?enia"

8 marca 2008 r. - Warszawa

Pod patronatem Ministra Zdrowia odb?dzie si? w Warszawie konferencja naukowa „Badania kliniczne – szanse i zagro?enia”. Organizatorami konferencji s?: Urz?d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Polska Akademia Nauk, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Bada? Klinicznych w Polsce oraz Odwo?awcza Komisja Bioetyczna.

Celem konferencji jest omówienie zagadnie? zwi?zanych z badaniami klinicznymi produktów leczniczych, kwestii etycznych i bezpiecze?stwa farmakoterapii. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do lekarzy, farmaceutów, zespo?ów badawczych oraz osób zainteresowanych problematyka bada? klinicznych. Udzia? w konferencji zapowiedzieli wyk?adowcy – wybitni specjali?ci polscy i zagraniczni, m. in. dr n. farm. Leszek Borkowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, dr Melody H. Lin, dr Frank Wells, dr James Appleyard, Artur Fa?ek, dr n. farm. El?bieta Wojtasik, dr n. farm. Katarzyna Zalewska, mgr farm. Magdalena Zosicz, dr Piotr Iwanowski, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, dr Wojciech Mase?bas. Szczegó?owe informacje organizacyjne oraz formularz zg?oszenia s? dost?pne na stronie Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

http://www.urpl.gov.pl/konferencje/2008-03-08.pdf.

CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.


Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA