strona główna » lista aktualności
Szkolenia w Grudniu
09-12-2007 

www.acrpnet.org 12/12/07 Webinar Adverse Events: A Medical Device Perspective; This session will...
 

Nowe terminy szkole?
03-01-2008 

www.crde.com 24-26/01/08 Wst?p do Monitorowania Bada? Klinicznych www.acrpnet.org
 

Zielone ?wiat?o dla bada? klinicznych
08-01-2008 

Katarzyna Bondaryk Badania kliniczne ratuj? ?ycie pacjentom, jak równie? w znaczny sposób poprawiaj? jego jako??. W krajach, gdzie poziom...
 

W najbli?szym czasie...[szkolenia]
05-02-2008 

CRDE zaprasza na szkolenia: Intermediate clinical trials monitoring(mod/2) W terminie6-7/02/08 Kiev,UKR 7-8/03/08...
 

Bezpieczna rejestracja
06-02-2008 

W zwi?zku z problemem instalacji certyfikatu bezpiecze?stwa chcieliby?my poinformowa?, ?e problem powinien zosta? rozwi?zany w najbli?szych dniach. Obecnie...
 

Bezpieczna rejestracja- nowy certyfikat
17-02-2008 

W trosce o bezpiecze?stwo danych zosta? zainstalowany nowy certyfikat bezpiecze?stwa, dzi?ki któremu macie Pa?stwo gwarancj? bezpiecznego przesy?ania...
 

Zmian w VAT chc? spó?ki badaj?ce leki
21-02-2008 

Firmy zajmuj?ce si? badaniami klinicznymi apeluj? za po?rednictwem BCC do wicepremiera Pawlaka o zmian? przepisów o VAT, które blokuj? ich dzia?alno?? Obci??enia...
 

Kolejne dwa patenty przyznane Adamedowi przez Ameryka?ski Urz?d Patentowy
23-02-2008 

Ameryka?ski Urz?d Patentowy (amer. United States Patent and Trademark Office), udzieli? kolejnych dwóch patentów na nowe zwi?zki wyselekcjonowane w naszych...
 

Konferencja "Badania kliniczne - szanse i zagro?enia"
24-02-2008 

8 marca 2008 r. - Warszawa Pod patronatem Ministra Zdrowia odb?dzie si? w Warszawie konferencja naukowa „Badania kliniczne – szanse...
 

Sanofi Pasteur w walce z gru?lic?
28-02-2008 

Firma Sanofi Pasteur, oddzia? Grupy Sanofi-Aventis zajmuj?cy si? produkcj? szczepionek, og?osi?a podpisanie ze Statens Serum Institut of Denmark (SSI)...
 

Specjali?ci ds. bada? klinicznych poszukiwani
29-02-2008 

Rynek bada? klinicznych rozwija si? w Polsce bardzo dynamicznie. Firmy CRO (Contract Research Organisation), które organizuj? i monitoruj? przeprowadzanie...
 

Szkolenia w marcu
29-02-2008 

Onkologia dla CRA - 20-21/03/08 WarszawaWst?p do monitorowania bada? klinicznych (Modu? 1) - Termin: 27-29/03/08Intermediate...
 

Czy stracimy zlecenia na badania kliniczne leków?
03-03-2008 

Najwy?sza Izba Kontroli planuje masowo sprawdzi? placówki prowadz?ce badania kliniczne nowych leków. ...
 

Adamed zapowiada rozpocz?cie bada? klinicznych innowacyjnego leku na cukrzyc? w 2009 roku
05-03-2008 

Firma farmaceutyczna Adamed przedstawi?a dotychczasowe osi?gni?cia prowadzonego w jej laboratoriach projektu PPAR - bada? nad innowacyjnym...
 

Badania kliniczne, czyli dodatkowe ?ród?o dochodów
06-03-2008 

Szans? na zwi?kszenie domowego bud?etu lekarzy jest wspó?praca z firmami specjalizuj?cymi si? w badaniach klinicznych. Firmy CRO (Contract...
 

Tracimy zlecenia na badania leków
07-03-2008 

Przychody polskich szpitali i firm zwi?zanych z prowadzeniem bada? klinicznych nowych leków si?gaj? 2 mld euro, ...
 

Nowe tendencje leczenia SM
10-03-2008 

Okazuje si?, ?e badania nad patomechanizmem ró?nych postaci choroby wykazuj? jedn? istotn? zale?no??. W przebiegu choroby dominuj? 2 g?ówne...
 

Bayer i Onyx przedstawiaj? uaktualnione informacje na temat badania fazy III preparatu Nexavar® u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem p?uc.
13-03-2008 

Firmy Bayer HealthCare Pharmaceuticals i Onyx Pharmaceuticals, Inc. og?osi?y dzisiaj, ?e po uzyskaniu wyników zaplanowanej...
 

Podwójny VAT przed Trybuna?
14-03-2008 

Komisja Europejska wyst?pi?a do Polski z formalnym wnioskiem o dostosowanie do wspólnotowej dyrektywy w sprawie VAT krajowych...
 

Ta?sze polskie odpowiedniki leków
15-03-2008 

Polskie firmy farmaceutyczne inwestuj? dzi? miliardy z?otych w opracowanie ta?szych zamienników drogich leków zagranicznych....
 

Bez etyki bada? klinicznych nie ma post?pu
16-03-2008 

Bez dobrze prowadzonych bada? klinicznych nie ma post?pu medycyny. Dlatego tak wielkie znaczenie...
 

Oksfordzki podr?cznik medycyny klinicznej
21-03-2008 

Autorzy: Murray Longmore, Ian B. Wilkinson, Supraj R. Rajagopalan Ksi??ka stanowi niezb?dny przewodnik...
 

Bran?a z przysz?o?ci?
22-03-2008 

Warto?? ?wiatowego rynku farmaceutyków do 2020 r. podwoi si?. Sprzeda? leków si?gnie wówczas niemal 1,3 biliona dolarów....
 

Zduszony rynek bada? klinicznych
26-03-2008 

Podwójne opodatkowane blokuje rozwój bran?y. Przez cztery lata od akcesji do UE nie zd??yli?my dokona? zmian w przepisach o VAT –...
 

Czad w leczeniu chorób p?uc
27-03-2008 

Truj?cy tlenek w?gla nazywany tak?e czadem mo?e pomóc pacjentom z powa?nymi chorobami p?uc - informuje "New Scientist".
 

Brak bia?ka PKCB prowadzi do szybszej przemiany tkanki t?uszczowej u myszy - nadzieja na szczuplejsz? sylwetk?
28-03-2008 

Naukowcy z Ohio State University College of Medicine (USA) wyhodowali populacj? hybrydowych myszy, które potrafi? spala? nadmiar t?uszczu...
 

Jako?? wyrobów medycznych
29-03-2008 

Na bezpiecze?stwo u?ywania wyrobów medycznych wp?ywa ich jako??. W celu odpowiedniego jej zagwarantowania przeprowadza si? w okre?lonych sytuacjach...
 

Selvita strategicznym inwestorem w BioCentrum
02-04-2008 

Krakowskie firmy biotechnologiczne BioCentrum Sp. z o.o. i Selvita Sp. z o.o. nawi?za?y strategiczn?...
 

Gda?ski patent na ?mierteln? chorob?
03-04-2008 

Czy w Trójmie?cie powstanie lek na ?mierteln? chorob? Sanfilippo? Naukowcy z UG opracowali taki specyfik, ale na kolejne fazy niezb?dnych...
 

Nie budujmy barier
05-04-2008 

Z du?ym zainteresowaniem przeczyta?em artyku? Katarzyny Bondaryk o planowanych zmianach w prawie bada? klinicznych (Rynek Zdrowia nr 12 (29), grudzie?...
 

IV Mi?dzynarodowym Sympozjum dot. Prewencji Chorób Uk?adu Kr??enia “Obrazowanie, post?powanie i badania kliniczne” 19-20 czerwca, 2008
23-04-2008 

Szanowni Pa?stwo,W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udzia?u w IV Mi?dzynarodowym Sympozjum dot....
 

Badania leków homeopatycznych - granice poznania
24-04-2008 

W badaniach po?wi?conych homeopatii dotykamy granic poznania, co nie oznacza, ?e tracimy z oczu postaw? racjonaln?, czy warsztat naukowy, przeciwnie...
 

Porozumienie uczelni pomorskich ws. rozwoju biotechnologii
25-04-2008 

Przedstawiciele najwi?kszych uczelni na Pomorzu Uniwersytetu Gda?skiego...
 

Konferencja "Badania Kliniczne z Udzia?em Dzieci"
16-05-2008 

Konferencja: Badania kliniczne z udzia?em dzieci Odby?a si? w dniu 09 maja 2008 w hotelu Marriott w Warszawie. Liczba uczestników...
 

Indyjskie CRO aktywnie umacniaj? pozycj? na rynku EU
21-05-2008 

Po niedawnym (7 kwietnia 2008) og?oszeniu przez indyjskie CRO Veeda Clinical Research, otwarcia nowego ramienia Veeda Oncology - rami? to dokona?o...
 

Spór o lek Polfy na Raka
28-05-2008 

11 lat przygotowa? mo?e pój?? na marne, je?li Polfa Warszawa nie doko?czy rejestracji leku. Mimo to zarz?d spó?ki chce si? wycofa? z...
 

Polskie zamienniki zagranicznych leków b?d? du?o ta?sze
29-05-2008 

Polskie firmy farmaceutyczne inwestuj? dzi? miliardy z?otych w opracowanie ta?szych zamienników drogich leków...
 

Szwajcarskie CRO SGS Life Science otworzy?o nowe biura w CEE
30-05-2008 

Szwajcarskie CRO SGS Life Science otworzy?o nowe biura w Europie Centralnej i Wschodniej.  Biura zosta?y otwarte w Polsce(Warszawa),...
 

Zgony kojarzone z lekiem przeciw oty?o?ci
04-06-2008 

Jak donosi "Wall Street...
 

11 przypadków ?miertelnych, 80 zdarze? niepo??danych powi?zanych z wyrobami medycznymi zawieraj?cymi heparyn?
09-06-2008 

Jak donosi "The Wall Street Journal" (6/7) "Ameryka?ska agencja...
 

Nowy lek przeciwpadaczkowy
10-06-2008 

Dr hab.in?. Ryszard Andruszkiewicz, prof. nadzw. PG w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, pracownik Centrum Doskona?o?ci ChemBioFarm...
 

Prospect Therapeutics og?osi? pozytywne wyniki po?rednie leczenia przewlek?ej bia?aczki limfatycznej
11-06-2008 

Jak donosi Pharmaceutical Bisiness...
 

Analizy FDA sugeruj? powi?zania leków epileptycznych ze zwi?kszonym niebezpiecze?stwem powstawania my?li i zachowa? samobójczych
12-06-2008 

Wed?ug doniesie? Routers'a (6/12, Richwine) analiza 199 bada? klinicznych...
 

Japo?ski wytwórca leków Daiichi Sankyo Co. planuje zakup pakietu wi?kszo?ciowego Indyjskiego Ranbaxy
12-06-2008 

Japo?ski wytwórca leków Daiichi Sankyo Co. planuje zakup pakietu wi?kszo?ciowego Indyjskiego Ranbaxy Laboratories Ltd, najwi?kszego Indyjskiego...
 

FDA i EMEA ustalaj? wspóln? polityk? lekow?
13-06-2008 

Ameryka?ska FDA i Eropejska EMEA ujawni?y plany wspólnych prac nad ocen? bezpiecze?stwa nowych leków.W pierwszych pracach nad...
 

Nowy lek GSK daj?cy cenne misi?ce ?ycia kobietom do?wiadczonym rakiem piersi wprowadzony w EU
13-06-2008 

Nowy lek GSK "lapatinib" przed?u?aj?cy ?ycie kobiet z zaawansowan? form? z?o?liwego nowotworu piersi otrzyma? aprobat? Komisji Europejskiej...
 

Novartis wycofuje wniosek o rejestracj? szczepionki przeciw globalnej epidemii grypy z EMEA
17-06-2008 

Routers Novartis A.G.wycofa wniosek o rejestracj? Aflunov, szczepionki...
 

Firma Oncothyreon w??czy?a pierwszego pacjenta do badania I fazy nad rakiem z prze?utami
18-06-2008 

Firma Oncothyreon o?wiadczy?a, ?e w??czy?a pierwszego pacjenta do badania I fazy produktu oznaczonego PX-866. PX-866 jest czwartym produktem tej firmy...
 

Sanofi sk?ada ofert? na Zentiv?
19-06-2008 

Francuska firma Farmaceutyczna Sanofi-Aventis S.A. o?wiadczy?a, ?e zamierza zaoferowa? 1,24 miliarda EUR za 75,1% udzia?ów w Czeskim wytwórcy...
 

Wytwórcy leków i Brytyjski Departament Zdrowia uzgodnili 5% obni?k? cen leków
19-06-2008 

Wytwórcy leków i Brytyjski Departament Zdrowia uzgodnili 5% obni?k? cen leków nabywanych przez Brytyjski NHS(National Health Service)...
 

Panel EMEA rekomenduje transfuzj? krwi nie podawanie leków zawieraj?cych erytropoetyn?
27-06-2008 

Europejski regulator zwróci? wi?ksz? uwag? na leki anty-anemii u?ywane w leczeniu chorych na raka pacjentów, powielaj?c w ten sposób...
 

Zmar?o dziecko matki karmi?cej piersi?, której zosta?a zapisana kodeina
30-06-2008 

Doktorzy zostali postawieni w stan gotowo?ci po ?mierci dziecka, którego matce, karmi?cej piersi?, zosta? zapisany lek przeciwbólowy...
 

Business: Z ko?cem pa?dzernika wygasa umowa mi?dzy GlaxoSmithKline i Exelixis
30-06-2008 

Firma Biofarmaceutyczna Exelixis og?osi?a w pi?tek , ?e zgodnie z zapisami z ko?cem pa?dziernika wygasa jej 6-cio letnia umowa z GlaxoSmithKline dotycz?ca...
 

Teva rozpoczyna dostawy risperidonu
01-07-2008 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. otrzyma?a zgod? FDA na generyczn? wersj? Risperdalu u?ywanego w leczeniu schizofrenii, opracowanego przez ...
 

Aspen kupuje prawa do czterech leków od GlaxoSmithKline.
01-07-2008 

    Aspen Pharmacare Holdings Ltd., najwi?kszy na po?udniowej pó?kuli wytwórca leków generycznych, uzgodni? zakup...
 

?wiatowy wzrost fa?szerstw leków
07-07-2008 

Na ?wiecie wzrasta ilo?? podrabianych leków, przest?pcy wykorzytuj?  rosn?ce zapotrzebowanie na niedrogie medykamenty w?ród u?ytkowników...
 

Tyverb - efektywno?? nie t?umaczy ceny - mówi? doradcy NICE
08-07-2008 

Experci doradzaj?cy Brytyjskiemu systemowi zdrowotnemu og?osili, ?e Tyverb (GlaxoSmithKline(GSK)), lek stosowany w raku piersi nie jest wystarczaj?co...
 

Zmar? pacjent w badaniu po za?yciu Rituaxanu
08-07-2008 

    Pacjent cierpiacy na reumatoidalne zapalenie stawów za?ywaj?cy w badaniu klinicznym w tym wskazaniu  lek Rituxan,...
 

Eli Lilly podpisuje umow? na zakup SGX Pharmaceuticals
09-07-2008 

    Firma Eli Lilly & Co. podspisa?a ostateczn? umow? na zakup SGX Pharmaceuticals Inc. za 64 miliony dolarów.   ...
 

Wspólne inspekcje FDA, EU, Australia
10-07-2008 

 Food and Drug Administration (FDA) do??czy do Unii Europejskiej (EU) i Australii w celu prowadzenia zagranicznych inspekcji w obszarach gdzie FDA...
 

Oxford BioMedica - badanie dotycz?ce leczenia nowotworu nerki nie spe?ni?o stawianych celów
14-07-2008 

Firma Oxford BioMedica Plc o?wiadczy?a, ?e badanie dotycz?ce leczenia nowotworu nerki nie spe?ni?o stawianych celów.   ...
 

Sanofi Aventis i PPF Group walcz? o kontrol? nad Czesk? Zentiv?
14-07-2008 

    Francuska firma farmaceutyczna Sanofi-Aventis SA w pi?tek zaoferowa?a 1,24 miliarda EUR za 75,1% akcji Czeskiego producenta leków...
 

Infinity zatrzymuje rekrutacj? w badaniu u pacjentów z rakiem prostaty
15-07-2008 

    Infinity Pharmaceuticals Inc zatrzym?a rekrutacj? w badaniu II fazy produktu IPI-504 u pacjentów z rakiem prostaty, twierdz?c...
 

Raptor, UCSD osi?gni?to porozumienie w sprawie prowadzenia badania klinicznego w leczeniu przewlek?ej choroby w?troby
17-07-2008 

    Raptor Pharmaceuticals Corp. b?dzie wspó?pracowa? z Uniwersytetem Kalifornijskim (University of California, San Diego (UCSD))...
 

Pediatric Cancer Foundation rozpoczyna rekrutacj? do badania
21-07-2008 

    Pediatric Cancer Foundation ropocz??a rekrutacj? pacjentów do badania dzieci z chorob? nowotworow? guza litego(solid tumor).   ...
 

FDA b?dzie mia?o zagraniczne biura do ko?ca 2009 roku.
22-07-2008 

    Aby zwi?kszy? bezpiecze?stwo FDA chce rozmie?ci? swoich pracowników w czterech regionach ?wiata do ko?ca roku 2009.   ...
 

Badanie leku przeciwnowotworowego wykaza?o znacz?ce zmniejszenie guzów raka prostaty
24-07-2008 

"Lek nowotworowy w fazie eksperymentalnej powodowa? dramatyczne zmniejszenie guza raka prostaty a tak?e podwoi? prze?ywalno?? w?ród...
 

Wytwórcy leków musz? u?ywa? Internetu w celu rekrutacji pacjentów
28-07-2008 

    Internet okazuje si? niezb?dnym narz?dziem dla firm farmaceutycznych rekrutuj?cych pacjentów do bada? klinicznych. Taka konkluzja...
 

Aprobata Chin dla leku w leczeniu raka w?troby
29-07-2008 

    Firmy Onyx Pharmaceuticals i Bayer og?osi?y, ?e Chi?ski regulator zaaprobowa? Nexavar(sorafenib) lek do leczenia raka w?troby, otwieraj?c...
 

Niemiecki s?d orzek? o mo?liwo?ci sprzeda?y generycznej wersji leku PLAVIX
30-07-2008 

    Firma Sanofi-Aventis SA w swoim o?wiadczeniu poinformowa?a, ?e niemiecki s?d w Kolonii orzek? o mo?liwo?ci sprzeda?y przez fili?...
 

Dokumenty s?dowe wskazuj? na instruowanie dzia?ów sprzeda?y Eli Lilly aby bagatelizowa? niebezpiecze?stwa stosowania leku Zyprexa
31-07-2008 

    Akta s?dowe z procesu wytoczonego na Alasce wskazuj? na to, ?e Eli Lilly & Co. szkoli?o reprezentatów medycznych aby...
 

Firma Lexicon zako?czy?a badanie fazy I leku na IBS
01-08-2008 

   The Houston Business Journal(7/31) donosi, ?e  Firma Lexicon Pharmaceuticals Inc. "zako?czy?a badanie...
 

Nowe leki mog? potrzebowa? wi?cej bada? zanim wejd? na rynek w celu ujawniania problemów bezpiecze?stwa, mówi? naukowcy
06-08-2008 

    W blogu internetowy gazety The Wall Street Journal, Scott Hensley napisa?, ?e "naukowcy z Duke [University], maj? skromn? propozycj?...
 

Eli Lilly i Covance wchodz? w 10 letnie porozumienie dot. ?wiadczenia us?ug warte 1,6 miliarda USD
07-08-2008 

    W celu dostarczania nowych leków na rynek szybciej i taniej, firma Eli Lilly & Co. zawar?a umow? z firm? Covance Inc....
 

Cztery leki u?ywane w leczeniu zaawnasowanych nowotworów nerki nie powinny by? zapisywane nowym pacjentom, zarz?dzi?o NICE
08-08-2008 

    NICE(National Institute for Health and Clinical Excellence) o?wiadczy?o we wst?pnym zarz?dzeniu, ?e cztery leki u?ywane w leczeniu...
 

Sound Pharmaceuticals otrzyma? zgod? FDA na prowadzenie fazy II badania nad zapobieganiem wypadaniu w?osów wywo?anemu chemioterapi?
11-08-2008 

    W blogu internetowym Seattle Post-Intelligence...
 

Sanofi Aventis otrzyma?a priorytet w ocenie dokumentacji badania w leczeniu serca od FDA
11-08-2008 

    Firma Sanofi-Aventis SA w pi?tek og?osi?a, ?e jej eksperymentalna terapia leczenia schorze? serca Multaq otrzyma?a priorytet w ocenie...
 

Naukowcy rozpoczynaj? badanie leku mog?cego powstrzyma? rozszerzanie zw?óknienia
18-08-2008 

    Australijscy naukowcy rozpoczn? badanie leku nazwanego FT-11, który mo?e by? u?ywany w leczeniu rozszerzanj?cego si? zw?óknienia,...
 

Bristol-Myers Squibb zap?aci 30 milionów USD za zakup praw do innowacyjnej terapii leczenia raka krwi
20-08-2008 

  Bristol-Myers Squibb zap?aci 30 milionów USD za zakup praw do innowacyjnej terapii leczenia raka krwi od firmy PDL BioPharma Inc. Leczenie,...
 

Japo?ska firma rozwija nowy sposób przewidywania odpowiedzi pacjentów na podawany lek i ryzyka zachorowa?
21-08-2008 

    Japo?ska koncern Matsushita Electric Industrial Co. og?osi?, ?e wypracowa? nowy sposób na przewidywanie odpowiedzi pacjentów...
 

OCT - Rosyjskie CRO, otworzy?o nowe biuro na Bia?orusi
21-08-2008 

    Wschodnioeuropejskie CRO - Outsourcing Clinical Trials z siedzib? w Rosji, St. Petersburg, og?osi?o otwarcie nowego biura w Mi?sku...
 

Leczenie antydepresyjne mo?e by? równie? efektywne w leczeniu bólu
26-08-2008 

    Firma Eli Lilly og?osi?a obiecuj?ce dane z badania, które mia?o pokaza?, ?e lek tej firmy Cymbalta, u?ywany w leczeniu depresji,...
 

Bristol-Myers Squibb i Pfizer og?osi?y wyniki z ko?cowego etapu badania leku antyzakrzepowego
27-08-2008 

    Bristol-Myers Squibb Co. i Pfizer Inc. og?osi?y niezadowalaj?ce wyniki z ko?cowego etapu badania leku antyzakrzepowego oraz zapowiedzia?y...
 

FDA odrzucia?a wniosek firmy Introgen o rejestracj? terapii leczenia raka
03-09-2008 

  FDA (Food and Drug Administration) powiadomi?a firm? Introgen Therapeutics Inc. o odrzuceniu wniosku o rejestracj? preparatu Advexin do leczenia...
 

Naukowcy prowadz? badanie nad uniwersaln? szczepionk? przeciw grypie
09-09-2008 

   Naukowcy z Oxford University rozwijaj? uniwersaln? szczepionk? przeciw grypie, która, jak mówi?, mo?e oznacza? koniec potrzeby...
 

Sciele i Addrenex og?osi?y wyniki pó?nej fazy badania nad lekiem na AD/HD
11-09-2008 

  Firma Sciele Pharma Inc. wraz z partnerem Addrenex Pharmaceuticals og?osi?y w ?rod?, ?e jej lek Clonicel powoduje zmniejszenie symptomów...
 

Mened?er z GSK zostanie CEO Sanofi
11-09-2008 

  Firma Sanofi-Aventis, w ?rod? potwierdzi?a o usuni?ciu z funkcji szefa koncernu Gerarda Le Fur, po niespe?na dwóch latach od mianowania...
 

Merck sk?ada wniosek a zgod? o zaaprobowanie leku Erbitux w leczeniu raka p?uc
15-09-2008 

 Merck KGaA, europejski wytwórca leku Erbitux przeciwnowotworowego, z?o?y? wniosek do regulatora europejskiego o zaaprobowanie leku do...
 

Dofinansowanie dla projektu innowacyjnego leku na choroby
17-09-2008 

    Projekt opracowania polskiego leku innowacyjnego, stosowanego w terapii schizofrenii, depresji...
 

Zarz?dzenie Europejskiego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci w sprawie importu równoleg?ego
17-09-2008 

  Europejski Trybuna? Sprawiedliwo?ci  wtorkowym wyrokiem okre?li?, ?e Europejscy wytwórcy leków mag? ogranicza? ale nie zablokowa?...
 

Schering-Plough planuje zwolnienie 1tys. reprezentantów medycznych w USA
22-09-2008 

  W celu zmniejszenia kosztów, Schering-Plough Corp. planuje zwolnienie 1tys. reprezentantów medycznych  w USA lub oko?o 20%...
 

Badanie sugeruje, ?e istnieje kilka czynników które hamuj? udzia? pacjentek z rakiem piersi w badaniach klinicznych
23-09-2008 

    Wed?ug badania opublikowanego w "Journal of Clinical Oncology", jedynie 10 procent pacjentek z rakiem piersi, spe?niaj?cych...
 

Rz?dowi eksperci sprawdzaj? badanie z u?yciem chelatinu w leczeniu chorób serca
26-09-2008 

 Jak donosi AP, rekrutacja do badania z ponad 1,5tys. pacjentów, najwi?kszego badania jakie kiedykolwiek rozpocz?? rz?d USA, zosta?a zatrzymana...
 

GSK ko?czy badanie leku dla pacjentów z osteoporoz?
26-09-2008 

  NPS Pharmaceuticals Inc.... poinformowa?o, ?e jego partner GSK w prowadzeniu badania nad eksperymentalnym lekiem - ronacaleret - w osteoporozie ...
 

Pfizer zarzuca wysi?ki zwi?zane z rozwojem leku na chorob? serca
01-10-2008 

   Pfizer Inc. zrezygnuje z wysi?kó zwi?zanych z rozwojem leku na chorob? serca, jest to cz??? szeroko zakrojonego planu przetasowa?...
 

Adamed wykorzysta narz?dzia bioinformatyczne do bada? nad nowymi lekami
06-10-2008 

    Adamed – wiod?ca polska firma farmaceutyczna, jako jedna z pierwszych w kraju wykorzysta narz?dzia...
 

Eli Lilly ju? w zasadzie uzgodni?o zakup ImClone za oko?o 6,1 miliarda USD
06-10-2008 

  Dyrektorzy Eli Lilly i ImClone Systems uzgodnili zasadniczo warunki zakupu ImClone za cen? 6,1 miliarda dolarów, jak stwierdzi? informator...
 

Rusza nowy kierunek studiów podyplomowych - INNOWACYJNO?? W PRZEMY?LE FARMACEUTYCZNYM
07-10-2008 

Normal 0 21 ...
 

Pfizer oskar?ony o manipulacje w sprawie Neurotinu
09-10-2008 

   Pfizer Inc. rzekomo manipulowa? publikacjami bada? medycznych, które przedstawia?y w z?ym ?wietle efektywno?? Neurotinu w kampanii...
 

S?d apelacyjny podtrzyma? blokad? sprzeda?y leku Roche na anemi? w USA
14-10-2008 

S?d apelacyjny opowiedzia? si? po stronie Amgena w jego walce o utrzymanie z daleka od rynku USA leku Roche - Mircera, przeciw anemii. ...
 

Du?e firmy farmaceutyczne poszukuj? nowych leków przez akwizycj?
14-10-2008 

  Bogate firmy jak Pfizer Inc., GlaxoSmithKline PLC, i Merck & Co., przeczesuj ? rynek w poszukiwaniu nowych produktów, które...
 

Novartis wprowadza zmiany w zarz?dzie, redukuje 550 etatów sprzeda?owych w USA
22-10-2008 

  D?ugoletni prezes zarz?du Novartis AG, Daniel Vasella, oddaje cz??? swoich obowi?zków nowopowo?anemu COO Joergowi Reinhardtowi. Ta nominacja...
 

Brytyjski oddzia? Pfizera i UCB rozpoczynaj? wspó?prac? w celu przyspieszenia proces odkrywania nowych leków
22-10-2008 

  AP donosi, ?e brytyjski oddzia? Pfizer Inc. i UCB wspó?pracuj? aby stworzy? 'breakthrough technology company' w Anglii ze wsparciem brytyjskiej...
 

Parexel zmniejsza przewidywane przychody w 2009
28-10-2008 

 Firma Parexel - globalne CRO z sidzib? w Waltham, Massachussets, zredukowa?a plany przychodów na 2009. Po og?oszeniu redukcji akcje firmy...
 

Adamed wprowadza na rynek nowy lek o nazwie Rozalin
04-11-2008 

  Adamed - wiod?cy polski producent farmaceutyków, wprowadza na rynek nowy lek o nazwie, ROZALIN...
 

Adamed Przyjacielem Polskiej Kardiologii
06-11-2008 

  Adamed – wiod?ca polska firma farmaceutyczna, otrzyma?a tytu? Przyjaciela Polskiej Kardiologii, przyznawany przez Polskie Towarzystwo...
 

Sanofi Aventis wstrzymuje badanie kliniczne leku Acomplia
06-11-2008 

  Francuski koncern farmaceutyczny Sanofi-Aventis SA poinformowa? o wstrzymaniu badania klinicznego leku przeciw oty?o?ci pod nazw? Acomplia,...
 

Projekt ustawy - Prawo Farmaceutyczne - przekazany do uzgodnie? zewn?trznych
14-11-2008 

    4 listopada 2008 zosta? przekazanydo uzgodnie? zewn?trznych projekt ustawy"Prawo farmaceutyczne...
 

Ruszy?a Nadzieja dla M?odych Serc...
14-11-2008 

RUSZY?A NADZIEJA DLA M?ODYCH SERC.....
 

WARSZTATY DLA M?ODYCH OSÓB Z CHOROBAMI SERCA - "NADZIEJA DLA SERC"
02-12-2008 

WARSZTATY DLA M?ODYCH OSÓB Z CHOROBAMI SERCA - "NADZIEJA DLA SERC" Warsztaty „Nadzieja dla serc” b?d? zorganizowane...
 

GCT - zwi?ksza swoje mo?liwo?ci logistyczne w Rosji
02-12-2008 

Global Clinical Trials (GCT), CRO (contract research organization) dzia?aj?ce na terenie Europy Wschodniej i...
 

Dekalog dla rodziców, opiekunów i osób bliskich m?odzie?y z chorobami serca
03-12-2008 

Ponad 70% Polaków uwa?a, ?e choroba serca utrudnia m?odym osobom wej?cie w doros?e ?ycie – pokaza? raport przygotowany w ramach programu...
 

Pfizer mo?e og?osi? plan nowych zwolnie? w ko?cu przysz?ego miesi?ca
08-12-2008 

  Pfizer Inc.,  jeden z najwi?kszych koncernów farmaceutycznych, mo?e og?osi? plan nowych zwolnie? w ko?cu przysz?ego miesi?ca z powodu...
 

Komisja Europejska zbli?a si? w kierunku zgody na reklam? leków
15-12-2008 

Komisja Europejska wykona?a krok w kierunku zgody na publikowanie przez wytwórców informacji o lekach na recept? w magazynach i na stronach...
 

Zaj?cia pozalekcyjne a przem?czenie dzieci
18-12-2008 

Jak pokaza?y badania przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Dni Odporno?ci” w?ród...
 

Abbott Laboratories nabywa Advanced Medical Optics za 1,36 mld. $
13-01-2009 

 Abbott Laboratories zgodzi? si? w poniedzia?ek na zap?acenie 1,36 mld. USD za firm? Advanced Medical Optics Inc. zajmuj?c? si? produkcj? oklistyczn?. Firma...
 

7 sposobów wsparcia m?odzie?y z chorobami serca
28-01-2009 

"A? 14% Polaków uwa?a, ?e dziecko lub m?oda osoba z chorob? serca nie mo?e podejmowa? nawet lekkiego wysi?ku fizycznego –...
 

PPD poszerza swoj? obecno?? w Europie Centralnej i Wschodniej (CEE)
16-02-2009 

PPD - jedna z najwi?kszych firm CRO na ?wiecie, rozszerza swoj? obecno?? w krajach CEE (Central Eastern Europe). Okazj? do tego jest zakup Bu?garskiego...
 

Pfizer planuje ujawni? p?atno?ci dla badaczy
18-02-2009 

Pfizer planuje wyda?, w pocz?tkach przysz?ego roku, publiczny raport w sprawie wyp?at dla badaczy, lekarzy oraz innych osób zaanga?owanych w...
 

Management Genentech skrytykowa? ofert? Roche na spotkaniu inwestorów
05-03-2009 

Najwy?sza kadra zarz?dzaj?ca firmy Genentech Inc. zdecydowanie broni?a potencja?u firmy na spotkaniu inwestorów w Nowym Jorku, twierdz?c, ?e...
 

Nowe Szkolenie Partnera polCRA - ACG Pharma
07-03-2009 

Dystrybucja...
 

Firmy farmacutyczne zainwestowa?y 65 miliardów USD w badania i rozwój w 2008 roku
12-03-2009 

Firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne zainwestowa?y 65,2 miliarda USD w rozwój i badania nowych leków i szczepionek jak podaje we wtorkowym...
 

Adamed rozpocznie badania kliniczne
02-04-2009 

"Adamed- wiod?ca polska firma farmaceutyczna planuje rozpocz?cie w 2009 r. fazy bada? klinicznych dla projektu...
 

Adamed inwestuje w kardiologi? eksperymentaln?
09-04-2009 

Przyznany przez Adamed grant, w wysoko?ci 50 tys z?, ma na celu wsparcie naukowców zajmuj?cych si? badaniami maj?cymi na celu rozwój polskiej...
 

NFZ - Badania Kliniczne
05-05-2009 

Komunikat NFZ w sprawie rozlicze? ?wiadcze? udzielanych pacjentom w??czonym do badania klinicznego:W zwi?zku z licznymi problemami interpretacyjnymi...
 

Polska Sie? Bada? w Pediatrii
06-05-2009 

Zapraszamy do udzia?u w konferencji „Polska Sie? Bada? w Pediatrii” organizowanej przez:· Instytut „Pomnik...
 

Novartis zakupi Ebewe aby wzmocni? ofert? antynowotworowych leków generycznych
26-05-2009 

 Novartis AG og?osi? swoje plany zakupu Ebewe, informuj?c i? osi?gni?to porozumienie w sprawie zakupu tego Austriackiego generycznego wytwórcy....
 

Nagroda Forum Jako?ci QI dla Adamedu
09-06-2009 

Adamed - wiod?cy polski producent farmaceutyków, zosta? nagrodzony Z?otym God?em QI w ramach konkursu Forum Jako?ci Quality International....
 

Badanie wskazuje, ?e leki mog? by? tak dobre jak stenty dla pacjentów z chorobami serca
09-06-2009 

Na pierwszej stronie sekcji Biznes The Wall Street Journal donosi, ?e "du?e badanie pokazuje, i? agresywne u?ywanie drogich leków diabetologicznych...
 

ONCO - 3CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy
04-08-2009 

Adamed – wiod?cy polski producent farmaceutyków uzyska? akceptacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego na dofinansowanie projektu „ONCO...
 

Adamed - pierwsza "Polsko - Hiszpa?ska Konferencja Psychiatryczna"
02-09-2009 

Normal 0 21...
 

Urz?d antymonopolowy zgadza si? na zakup Wyeth przez Pfizer
15-10-2009 

Jak donosi AP "Transakcja zakupu  firmy Wyeth...
 

Udzia? Adamedu w innowacyjnych wyk?adach na Uniwersytecie Warszawskim
16-10-2009 

Adamed jako firma, która od lat buduje swoj? dzia?alno?? na stabilnych innowacyjnych fundamentach oraz dzi?ki...
 

Ksi?garnia Clinical Trial
24-02-2010 

Firma CRDE uruchomi?a pierwsz? w Polsce ksi?garni? internetow? oferuj?c? ksi??ki, poradniki i przewodniki dotycz?ce bada? klinicznych.http://bit.ly/aFXDNd...
 

Adamed wyró?niony za patenty
25-03-2010 

Adamed - wiod?cy polski producent - farmaceutyków otrzyma? certyfikat dla firmy, która w 2009 roku uzyska?a najwi?cej patentów....
 

Nowa metoda okre?lenia bezpiecze?stwa leków
25-08-2010 

Producencie leków wkrótce b?d? mieli dost?p do nowej metody badawczej, która mo?e skróci? o miesi?ce czas niezb?dny do...
 

Czujnik grypy "made in Poland"
25-08-2010 

Blisko opracowania takiego "bioczujnika" jest Polak, Dawid Nidzworski z Mi?dzyuczelnianego Wydzia?u Biotechnologii UG-GUMed. Je?li znajd?...
 

Certyfikowany Kurs Zarz?dzania Projektem w Badaniach Klinicznych
17-10-2010 

czytaj więcej »

 

Szkolenie Podstawy Onkologii i inne...
17-10-2010 

czytaj więcej »

 

ICH GCP - Certyfikowane szkolenie on-Line
31-05-2011 

Pierwsze, certyfikowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Bada? Klinicznych GCPpl, szkolenie on-Line dost?pne jest pod adresem www.crde.com/elearn....
 

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Adres e-mail:
Hasło:
SSL | ZAPAMIĘTAJ MNIE

Zarejestruj się.

Będziesz miał możliwość korzystania w pełni z zasobów naszego serwisu.

NEWSLETTER


dodaj usuń
CRDE
CYCLOPE Software
Copyright © 2007 polCRA. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację używania cookies.

polCRA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy CRDE.
Inne wymienione powyżej produkty i nazwy firm mogą być nazwami towarowymi lub zarejestrowanymi nazwami będącymi własnością ich odpowiednich właścicieli.
Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO przejdź do nagłówka serwisu polCRA